Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2019-2021

Finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2019-2021.

Codi SIA

2094828

Persones destinatàries

Les persones i entitats sol·licitants han de ser titulars de centres situats en el territori de les Illes Balears degudament inscrits i/o acreditats en el Registre de Centres i Entitats de Formació d'àmbit estatal per a cadascuna de les especialitats formatives que es convoquen a les quals concorren, d'acord amb els requisits que estableix l'Ordre

TMS/368/2019, de 28 de març. Aquests centres han de reunir, per tant, una de les següents condicions:

- Centres o entitats de formació acreditats per impartir especialitats formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat, que han de complir els requisits especificats en els reials decrets que estableixen els certificats de professionalitat corresponents a la formació que s'hi imparteixi.

- Centres o entitats de formació inscrits per impartir especialitats formatives transversals que han de complir els requisits especificats en els programes del Fitxer d'Especialitats Formatives corresponents a la formació que s'hi imparteixi.

Els centres han d'estar inscrits i/o acreditats 15 dies abans de la publicació de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

11/09/2019

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El termini per presentar les sol·licituds de subvenció és de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria (03/07/2019).

Trobareu les eines de gestió de les accions formatives a la pàgina web del SOIB (www.soib.es) dins l'apartat de formació professional per a l'ocupació.

Per a més informació contactau al Tel. 971 784991 amb :

Temes pedagògics : Ext. 66688

Temes juridicoadministratius: Ext. 69350

Temes de justificació econòmica: Ext. 69294

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats amb centres de formació inscrits i/o acreditats ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les entitats de formació, per impartir especialitats formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat, han de tenir els seus centres acreditats el dia anterior a la publicació de la convocatòria. Les entitats de formació, per impartir formació no conduent a certificats de professionalitat incloses en el Catàleg han d'haver presentat la declaració de compliment de requisits 15 dies abans de la publicació de la convocatòria.

Totes les especialitats formatives s'han d'impartir en els espais acreditats o inscrits d'acord amb la normativa que s'ha d'aplicar.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

03/07/2019

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

X

Sol·licitud de subvenció de pràctiques professionals no laborals

Requisits

Presentar la documentació una vegada realitzades les pràctiques professionals no laborals, dins del termini establert en la convocatòria de l'especialitat formativa corresponent.

Documentació a presentar

- sol·licitud

- declaració responsable

- D52, fotocòpia de la Targeta d'Identificació Fiscal i de la documentació acreditativa de la representació, si escau.

Models:

Termini màxim

1 mes

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional