Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per promoure la continuïtat de les empreses de les I. Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoure la millora en la gestió mitjançant plans d'empresa

Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la posada en marxa d'un programa dirigit a afavorir la continuïtat de les empreses amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i dels serveis, o de l'activitat industrial, per mitjà de la planificació del relleu empresarial, amb l'elaboració d'un protocol d'empresa familiar i un pla de continuïtat, o a través de l'elaboració d'un pla de relleu extern, quan el relleu es pretengui realitzar a treballadors de l'empresa, i/o mitjançant un pla d'empresa.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les ajudes els autònoms i les empreses de les Illes Balears que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o dins l'àmbit de l'activitat industrial, que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria i que vulguin planificar el seu relleu empresarial o elaborar un pla d'empresa.

Per adquirir la condició de beneficiari les empreses hauran d'adoptar algunes de les formes jurídiques següents: persones físiques, societats anònimes i societats limitades. També podran ser beneficiaris les comunitats de béns i societats civils, encara que no tenguin personalitat jurídica.

No podran adquirir la condició de beneficiari les empreses públiques, les participades majoritàriament per aquestes, les entitats de dret públic i les empreses, de qualsevol tipus, que tenguin per activitat la gestió d'un servei públic.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Comerç

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden ser beneficiàries de les ajudes els autònoms i les empreses de les Illes Balears que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o dins l'àmbit de l'activitat industrial, que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria i que vulguin planificar el seu relleu empresarial o elaborar un pla d'empresa.

Per adquirir la condició de beneficiari les empreses hauran d'adoptar algunes de les formes jurídiques següents: persones físiques, societats anònimes i societats limitades. També podran ser beneficiaris les comunitats de béns i societats civils, encara que no tenguin personalitat jurídica.

No podran adquirir la condició de beneficiari les empreses públiques, les participades majoritàriament per aquestes, les entitats de dret públic i les empreses, de qualsevol tipus, que tenguin per activitat la gestió d'un servei públic.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de dia 9 d'abril i finalitzarà dia 4 de juliol o quan s'esgoti el pressupost destinat per a l'any 2019.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Promoció Empresarial

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971179800 - Fax: 971176826