Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, la continuïtat dels establiments comercials i determinats serveis emblemàtics

L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquesta línia d'ajudes les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretén fomentar.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Comerç i Empresa

Tràmits

X

Annex 1. Sol·licitud de la subvenció

Requisits

Poden ser beneficiaris d'aquesta línia d'ajudes les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretén fomentar.

Aquests beneficiaris han de ser titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, i han de complir els requisits que estableix l'article 4 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008. Dins la categoria de PIME, es considera petita empresa la que compta, en l'exercici anterior a la presentació de la sol·licitud de subvenció, amb menys de 50 treballadors i té un volum de negocis anual o un balanç general que no supera els 10 milions d'euros, i es considera microempresa la que té menys de 10 treballadors i un volum de negoci o un balanç general que no supera els 2 milions d'euros.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes han d'exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques — IAE— (impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'agost), que es detallen a l'apartat segon de la convocatòria.

Documentació a presentar

Els sol·licitants han de presentar la documentació següent:

a) Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable, que figura com a annex 1 d'aquesta Resolució i que està disponible a http://dgcomerc.caib.es

D'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, l'interessat, amb la sol·licitud, autoritza a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades d'identitat del sol·licitant i la seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, excepte en el cas que es marqui expressament que no s'autoritza a l'Administració per fer aquestes consultes (annex I, imprès de sol·licitud).

b) Memòria explicativa del projecte que s'ha de dur a terme, amb la valoració econòmica de les despeses corresponents, mitjançant l'aportació dels pressuposts o les factures proforma. En el cas de projectes realitzats amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud, però inclosos dins el període d'elegibilitat, s'han de presentar les factures.

c) En el cas d'empreses, s'ha de presentar també:

fotocòpia de l'escriptura de constitució

fotocòpia del document fefaent que acrediti la representació, per qualsevol forma vàlida en dret, de la persona que actua en nom de l'organització sol·licitant, d'acord amb el que estableix el punt 2 de l'apartat cinquè de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini màxim per presentar les sol·licituds és dia 21 de maig de 2019.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç i Empresa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comerç

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971786826