Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per al disseny de plans de transformació digital, en el marc del programa "Digitalitza la teva indústria"

Convocatòria per als anys 2018-2019 destinada a ajudar la indústria balear en el procés de transformació digital, "Digitalitza la teva indústria", que tindrà diferents actuacions:

- Diagnosi digital: anàlisi de l'estat de digitalització de l'empresa a través d'una eina en línia.

- Consultoria especialitzada: acompanyament i assessorament digital a través de consultors especialitzats (habilitadors digitals) en la matèria de transformació digital.

- Tallers demostratius de la tecnologia: es desenvoluparan tallers demostratius amb habilitadors digitals.

La finalitat d'aquesta convocatòria és impulsar la transformació digital de la indústria balear en funció dels diferents perfils de digitalització de les empreses i els seus respectius graus de maduresa de transformació digital, a través del disseny i l'elaboració de:

- Plans estratègics de digitalització

- Plans estratègics d'integració digital

- Plans estratègics de digitalització avançada

Persones destinatàries

Les empreses industrials, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la seva activitat a les Illes Balears. El caràcter industrial vindrà determinat pel desenvolupament d'algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i els serveis complementaris establerts en l'annex 2 d' aquesta Convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

2 mesos.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Tràmits

X

Ajuts per al disseny de plans de transformació digital, en el marc del programa "Digitalitza la teva indústria"

Requisits

Les empreses industrials, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la seva activitat a les Illes Balears. El caràcter industrial vindrà determinat pel desenvolupament d'algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i els serveis complementaris establerts en l'annex 2 d' aquesta Convocatòria.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Fins dia 7 de desembre de 2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176339 - Fax: 971784651

(financament@idi.es)