Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB Formació per a Ocupats), per al període 2018-2020

Concessió d'ajuts destinats a finançar Programes de formació sectorials i Programes de formació transversals adreçats prioritàriament a treballadors ocupats.

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats de formació inscrites i/o acreditades radicades en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

20 de setembre de 2018

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Les entitats de formació, per impartir especialitats formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat, han de tenir els seus centres acreditats el dia anterior a la publicació de la convocatòria.

Les entitats de formació, per impartir formació no conduent a certificats de professionalitat incloses en el Catàleg han de presentar declaracions responsables de compliment de requisits per a cada un dels seus centres en què imparteixin la formació, d'acord amb els models normalitzats establerts pel Servei d'Ocupació de les Illes balears, com a mínim, el dia anterior a la publicació de la convocatòria.

Documentació a presentar

Documentació general:

- Sol·licitud i declaracions responsables de conformitat amb el que estableix el punt 11 de l'annex 1 de la convocatòria.

- Còpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.

- Còpia compulsada de l'escriptura pública de constitució de l'entitat i dels estatuts socials, o documentació acreditativa de la seva constitució, degudament inscrits en el registre corresponent.

- Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

Documentació tècnica (Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia compulsada):

- Un compromís verificable de qualitat en la gestió, transparència i eficiència en la utilització de recursos públics.

- Programa/es de formació d'acord amb el model que estableix el SOIB.

- El document resum en format electrònic (llapis de memòria USB) en què constin les dades de l'entitat, tipus de programa, denominació del programa, pressupost total.

- Qualsevol altra documentació que l'entitat estimi d'interès a l'efecte d'avaluar la sol·licitud en relació amb els criteris de valoració establerts en el punt 13 de l'annex 1 de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

La sol·licitud s'ha de presentar entre el 20 de juny i el 10 de juliol de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942