Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola

Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018)

Persones destinatàries

Sector vitivinícola

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

.

Documentació a presentar

a) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant, en cas de persona jurídica.

b) Acreditació de la representació amb la qual actua el sotasignat de la sol·licitud, si escau.

c) Projecte d'inversió, en els termes previstos en el punt 8 de l'apartat quart d'aquesta Resolució i d'acord amb el model de l'annex III que figura al web del FOGAIBA. Els projectes presentats han d'estar desenvolupats de manera suficient per tal de poder avaluar la seva conformitat amb la normativa i la seva viabilitat tècnica i econòmica, d'acord amb l'article 65 del Reial decret 5/2018, de 12 de gener.

d) Si escau, documentació acreditativa del compliment dels requisits de prioritat establerts.

e) En el cas d'empresa associada o vinculada, certificat d'auditor extern que determini de manera expressa i d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003 (Diari Oficial L 124, de 20.5.2003), les dades referents a nombre de treballadors, balanç general i volum de negoci i en quin tipus d'empresa queda classificat el sol·licitant.

Models:

Termini màxim

31/01/2022

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176884