Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l'any 2018

Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes

Persones destinatàries

Organitzacions o associacions de ramaders de les Illes Balears que estiguin oficialment reconegudes, per a la gestió del Llibre o Llibres genealògics de la raça o races autòctones, per ...

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Els senyalats a l'apartat tercer i quart de la convocatòria.

Documentació a presentar

a) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.

b) Fotocòpia compulsada dels estatuts socials, correctament inscrits en el registre corresponent.

c) Acreditació de la representació amb la qual actua qui signa la sol·licitud.

d) Relació, signada pel secretari, dels ramaders que integren l'organització o associació, aquesta relació ha de constar com a mínim del nom i llinatges i el NIF de cada associat.

e) Declaració responsable de cada associat d'acord amb el model d'annex III que figura a la pàgina web del FOGAIBA.

f) Programa que s'ha de desenvolupar durant el període establert.

g) Pressupost detallat i desglossat per activitats.

h) Documentació per demostrar que l'iva no es recuperable pel beneficiari, en cas de sol·licitar la subvencionabilitat de l'IVA: certificat 036 o resolució d'excepció.

Models:

Termini màxim

Fins el dia 15/02/2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176884