Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2018

Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2018

Persones destinatàries

Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS)

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Documents relacionats amb el procediment

  • Increment de crèdit i reapertura de terminis
    Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2018, s'incrementa el crèdit previst per a aquestes ajudes i es reobre el termini de presentació de sol·licituds

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Els senyalats a l'apartat tercer i quart de la convocatòria.

Documentació a presentar

a) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.

b)Acreditació de la representació amb la qual actua qui signa la sol·licitud.

c)Pressupost detallat de les despeses per les quals es sol·licita la subvenció.

d) Relació dels veterinaris/àries que executen les actuacions sanitàries a l'ADS.

e) Relació, signada pel secretari, dels ramaders que constitueixen efectivament l'ADS en el moment de la sol·licitud.

f) Declaració responsable de cada associat d'acord amb el model d'annex III que figura a la pàgina web del FOGAIBA.

g) Documentació per demostrar que l'IVA no és recuperable pel beneficiari, en cas de sol·licitar la subvencionabilitat de l'IVA: certificat 036 o resolució d'excepció.

Models:

Termini màxim

Fins el dia 27/07/2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176884