Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades, corresponents al 39è Pla

Promoure la contractació de les assegurances agràries.

Persones destinatàries

Els subscriptors de pòlisses d'assegurances agràries, ja siguin persones físiques o jurídiques, d'alguna de les línies d'assegurances agràries indicades a l'apartat quart de la Resolució.

Termini per a resoldre i notificar

Fins el dia 28/12/2017

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

La formalització de la corresponent pòlissa de contracte de l'assegurança, per part dels beneficiaris, tendrà la consideració de sol·licitud d'ajuda, sempre que es dugui a terme en els terminis de subscripció establerts per la normativa vigent i estigui correctament emplenada o hagi estat corregida, en el seu cas, per AGROSEGURO, SA, tant pels elements del contracte, d'acord amb el que hi preveu la normativa aplicable, com per les dades necessàries per a la determinació de l'ajuda corresponent a la pòlissa subscrita.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Fins el dia 31/12/2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176884