Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Convocatòria primer concert social per a la reserva de places del servei d'acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives

Es regula el procediment de convocatòria del concert social dels serveis per a la gestió, l'organització i el seguiment del servei d'acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives, per a entitats sense afany de lucre.

Persones destinatàries

Entitats sense afany de lucre per a la gestió, l'organització i el seguiment del servei d'acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Presentar la documentació establerta al punt 5.3 de la convocatòria.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

30 d'octubre de 2017

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Menors i Famílies

Contacte
Servei o Secció responsable

Direcció General de Menors i Famílies

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177200 - Fax: 971176416