Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I

1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació

Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria.

2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 :

A. Foment de la innovació per a PIMEs.

B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre.

Persones destinatàries

a. Les persones físiques i/ o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME). Les empreses podran accedir a les ajudes dels títols II i III.

b. Associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com a objecte, entre d'altres, la recerca, el desenvolupament tecnològic i/o la innovació. Les associacions sense ànim de lucre podran accedir a les ajudes del títol III.

c. Els dos primers tipus de sol·licitants poden cooperar entre elles per dur a terme actuacions coordinades per realitzar actuacions en cooperació. En aquest cas, cadascun dels components ha de realitzar un mínim del 20% de l'actuació, tots es consideraran beneficiaris i responsables davant l'Administració pública, i la Resolució de concessió determinarà la subvenció concedida per a cada part.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa del procediment, d'acord amb el que estableix l'article 14.1 e) de l'ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 (BOIB núm. 25, 13 de febrer de 2010), és de sis mesos a comptar des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest temps sense haver-se notificat la resolució expressa, la persona interessada podrà entendre com a desestimada la seva sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  •  El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions

Òrgan competent per a resoldre

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits específics següents:

a. Han de tenir una oficina o domicili social en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

b. L'actuació objecte de subvenció s'ha de desenvolupar a les Illes Balears.

c. Han d'estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el Registre corresponent; disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'actuació objecte de subvenció.

d. Les associacions sense ànim de lucre han de recollir en els seus estatuts activitats de Recerca, Desenvolupament i/o Innovació com un dels seus objectius.

Documentació a presentar

La documentació de la sol·licitud està especificada al punt 9 de l'annex I, bases genèriques de la convocatòria, de la Resolució de Convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Innovació i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transferència del Coneixement

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971787371

(cmoya@dgrdi.caib.es)

X

Execució

Requisits

Seran subvencionables les despeses derivades de l'execució de l'actuació subvencionada realitzades en aquest període executiu i pagades abans de la data màxima de justificació, i d'acord amb l'explicació i l'objecte de la subvenció descrites a l'informe de l'actuació lliurat amb la sol·licitud.

Es considerarà la data de sol·licitud la data del registre d'entrada. La data d'inici de les activitats no pot ser anterior a la data de sol·licitud, d'acord amb l'efecte incentivador de la base 5.

El beneficiari pot sol·licitar, amb posterioritat a la resolució de concessió i prèviament a l'acabament d'execució de l'actuació, la modificació del contingut de la resolució per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'article 23 de l'ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 (BOIB núm. 25, 13 de febrer de 2010).

En el cas que les modificacions suposin una alteració de les condicions de l'avaluació, es tornarà a sotmetre l'actuació a les Comissions Avaluadores.

Documentació a presentar

La documentació sobre l'execució està especificada dels punts 10 a 16 de l'annex I, bases genèriques de la convocatòria, de la Resolució de Convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini executiu de les actuacions objecte d'aquesta subvenció comprendrà des de la data de sol·licitud de l'ajuda fins a la data d'acabament prevista a la resolució de concessió, que no podrà ser superior al 14 de setembre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Innovació i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transferència del Coneixement

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971787371

(cmoya@dgrdi.caib.es)