Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2017-18

Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances.

Persones destinatàries

Persones jurídiques sense ànim de lucre alienes als qui exerceixen la pàtria potestat o tutela dels menors, constituïdes vàlidament, que tenguin un centre d'activitat permanent i actiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears i constin inscrites en el Registre corresponent. Així mateix, han de tenir com a objecte la protecció de menors o la realització de programes de cooperació internacional, quedant excloses les que tenguin entre les seves finalitats activitats relacionades amb l'adopció de menors.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol.licituds.

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Presentar la documentació establerta al punt 8.1 de la convocatòria.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

25 d'agost 2017

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Menors i Famílies

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Família

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

X

Acceptació o renúncia de la subvenció

Requisits

Publicada la proposta de resolució, les entitats han de comunicar a l'òrgan instructor que l'accepten o bé que hi renuncien en el termini de cinc dies naturals. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta si no manifesta el contrari en el termini de cinc dies naturals comptadors des de l'endemà que s'hagi notificat.

Documentació a presentar

Imprès 7

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Cinc dies naturals comptadors des de l'endemà que s'hagi notificat.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Menors i Famílies

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Família

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

X

Justificació de la subvenció

Requisits

El pagament de la subvenció es farà en dos pagaments. El primer d'ells serà del 50% de l'import concedit i es farà anticipadament, una vegada notificada la resolució de concessió de la subvenció. El segon pagament serà del 50% restant i es farà anticipadament, una vegada que l'entitat hagi justificat les despeses corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de gener de 2018.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

La justificació del segon pagament corresponent al període comprès entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de gener de 2018, s'ha de presentar abans del 28 de febrer de 2018.

La justificació final de les accions duites a terme entre l'1 de febrer de 2018 i el 20 de gener de 2019, s'ha de presentar abans del 28 de febrer de 2019.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Menors i Famílies

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Família

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384