Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

Ajuts per a les empreses del mercat ordinari de treball que contractin persones amb discapacitat, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, com també per a les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre.

Persones destinatàries

a) Les empreses que contractin per temps indefinit persones amb discapacitat o que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat que regula la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

b) Les cooperatives de treball associat que incorporin persones amb discapacitat com a socis.

Termini per a resoldre i notificar

De sol·licitud: Des del tercer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins el dia 5 d'octubre de 2018.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. La persona amb discapacitat ha d'estar desocupada i ha de figurar inscrita en l'oficina d'ocupació corresponent en el moment de la contractació.

2. El lloc de treball que ocupi la persona amb discapacitat ha de ser adequat a la seva minusvalidesa. A aquest efecte, la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha de sol·licitar un informe dels equips multiprofessionals sobre l'adequació del lloc de treball a la minusvalidesa de les treballadores o dels treballadors contractats o de les sòcies o dels socis incorporats.

3. Quant als ajuts destinats a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació de mitjans especials de protecció personal, la necessitat de l'adaptació o de la dotació ha de tenir l'informe favorable de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Igualment, s'ha d'aportar el pressupost de la despesa que s'hagi d'efectuar o la factura que acrediti l'adaptació o la dotació corresponent.

4. Les empreses beneficiàries han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

5. Les empreses beneficiàries també han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar el certificat acreditatiu corresponent emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb la sol·licitud.

6. No s'ha d'estar sotmès a cap de les prohibicions per beneficiar-se de la subvenció que estableix l'apartat 1 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

7. S'ha d'acreditar que s'ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener); que s'ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el que disposa el capítol V del mateix Reial decret.

8. A més, per beneficiar-se dels ajuts que estableix aquesta convocatòria, les empreses i les cooperatives de treball associat han d'estar d'alta en la declaració censal i tenir assignat un codi de compte de cotització.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

De sol·licitud: Des del tercer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins el dia 5 d'octubre de 2018.

De l'activitat subvencionable: de dia 1 d'octubre de 2017 a 30 de setembre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900