Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització temporal, per a l'illa de Mallorca, de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC-temporal 2023)

Tràmits per a obtenir l'adjudicació de l'autorització per a l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular i caràcter temporal a l'illa de Mallorca, per a la temporada corresponent a l'any 2023

Codi SIA

2984427

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

5 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització temporal

Requisits

S'ha de fer una sol·licitud per titular i vehicle. Es poden atorgar fins a un màxim de tres autoritzacions per sol·licitant.

S'han de complir i acreditar en el moment de la presentació de la sol·licitud els requisits següents:

1.1 Persones físiques: Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun altre estat membre de la Unió Europea o, en cas contrari, disposar de les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del règim general d'estrangeria per dur a terme l'activitat professional de transportista en nom propi.

1.2 Persones jurídiques: formar part del seu objecte social l'activitat de transport públic de viatgers i tenir personalitat jurídica pròpia i independent d'aquelles persones que la integrin.

2. Disposar d'un domicili a Mallorca en què es conservin a disposició dels serveis d'inspecció els documents relatius a la gestió i al funcionament de l'activitat.

3. Disposar d'un vehicle en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari, amb una capacitat màxima de fins a nou places inclosa la persona que condueix. S'acceptarà un certificat expedit per l'empresa concessionària on consti la data de la disponibilitat del vehicle, que haurà de ser, com a màxim, durant la primera quinzena del mes de maig. Aquest vehicle —tret dels que utilitzin com a font d'energia l'electricitat (mixts o híbrids), l'hidrogen, els biocarburants, els combustibles sintètics i parafínics, el gas natural o qualsevol altre que sigui una alternativa als combustibles fòssils clàssics— ha de reunir, sens perjudici d'altres que suposin una millora, les característiques següents:

— Tenir un motor amb una potència igual o superior a 12 cavalls de vapor fiscals (CVF).

— Tenir una longitud mínima exterior, mesurada d'extrem a extrem del vehicle, igual o superior a 4,70 metres.

4. Tenir els permisos de circulació dels vehicles per als quals se sol·liciten les autoritzacions domiciliats a Mallorca.

5. Estar enquadrats, els conductors d'aquests vehicles, dins l'organització empresarial, de conformitat amb les regles contingudes en la legislació social i laboral que resulti d'aplicació; i tenir el permís de conducció vigent, d'acord amb la reglamentació en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial.

6. Disposar d'adreça i de signatura electrònica, així com de l'equipament informàtic necessari per documentar a distància el contracte i altres modalitats mercantils amb els clients.

7. Complir amb les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

8. Tenir coberta, mitjançant una o diverses assegurances o altres garanties financeres, la responsabilitat civil pels danys que puguin sofrir els viatgers com a conseqüència del transport.

9. Pagar la taxa corresponent, en cas que resultin adjudicatari.

Documentació a presentar

A. DOCUMENTACIÓ REFERIDA AL SOL·LICITANT:

Si el sol·licitant és persona física (endemés de la documentació sobre el vehícle que s'esmenta més avall):

F.1 còpia del DNI/NIE o, si és el cas, de les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del règim general d'estrangeria per dur a terme l'activitat professional de transportista en nom propi.

F.2 acreditació del domicili de Mallorca, segons disposa el requisit número 3 de l'exposició.

F.3 acreditació d'estar d'alta al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenedors de l'Agència Tributària, a l'epígraf corresponent de transport de viatgers.

F.4 , documentació acreditativa de tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que puguin sofrir els viatgers com a conseqüència del transport.

F.5 certificat de l'AEAT, certificat de l'ATIB i, també, certificat de la Seguretat Social d'absència de deutes i de compliment de les obligacions amb aquests organismes. (només si a la sol·licitud no heu consentit que es consultin aquestes dades)

Si el sol·licitant és persona jurídica (endemés de la documentació sobre el vehícle que s'esmenta més avall):

J.1 escriptures de constitució de la persona jurídica (i qualsevol altres escriptures) que acreditin l'objecte social i la personalitat jurídica.

J.2 acreditació del CIF de l'empresa.

J.3 acreditació de domicili de Mallorca.

J.4 acreditació d'estar d'alta al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenedors de l'Agència Tributària, a l'epígraf corresponent de transport de viatgers.

J.5 documentació acreditativa de tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que puguin sofrir els viatgers com a conseqüència del transport.

J.6 certificat de l'AEAT, certificat de l'ATIB i, també, certificat de la Seguretat Social d'absència de deutes i de compliment de les obligacions amb aquests organismes. (només si a la sol·licitud no heu consentit que es consultin aquestes dades)

B. DOCUMENTACIÓ REFERIDA AL VEHICLE:

V.1 Fitxa tècnica del vehicle.

V.2 Permís de circulació del vehicle.

V.3 Només si el vehicle és amb arrendament, ordinari o financer: documentació acreditativa d'aquesta circumstància.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds és de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 971176365

Observacions

IMPORTANT: HEU DE PRESENTAR EL MODEL DE SOL·LICITUD DESTINAT A AQUEST PROCEDIMENT.

NO CONFOGUEU LA SOL·LICITUD AMB EL FORMULARI QUE INICIA EL TRÀMIT TELEMÀTIC.

X

Esmena de sol·licitud

Requisits

Haver presentat sol·licitud dins del termini atorgat per al vehicle concret.

Documentació a presentar

La requerida.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini d'esmena de les sol·licituds és de deu dies hàbils des de l'endemà de la notificació del resqueriment a aquest efecte.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 971176365

X

Presentació d'al·legacions a la llista provisional

Requisits

Haver presentat sol·licitud dins del termini atorgat per al vehicle concret.

Documentació a presentar

Termini màxim

Del 4 al 10 de maig de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 971176365

Observacions

L'escrit d'al·legacions ha d'anar signat digitalment pel sol·licitant o el representant del sol·licitant acreditat a la sol·licitud.

X

Presentació de documentació relativa a la disponibilitat del vehicle

Requisits

Haver presentat, amb la sol·licitud, un certificat expedit per l'empresa concessionària en què consti la data de la disponibilitat del vehicle durant la primera quinzena del mes de maig i figurar al llistat de sol·licituds amb puntuació (de zero a dotze).

Documentació a presentar

Termini màxim

Cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació del requeriment d'esmena de la sol·licitud i de presentació de documentació.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 971176365

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

Se podran cedir dades a AENA i a altres administracions i organismes per a l'exercici de les seves competències.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar