Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de dinamització de la vida universitària de les Illes Balears per a l'any 2023

Concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

Codi SIA

2984192

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes:

1. Les persones físiques i les jurídiques, públiques o privades, sense finalitat de lucre que promoguin alguna de les actuacions amb incidència i repercussió en la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears que s'estableixen en el punt 1 d'aquest annex.

2. També se'n poden beneficiar les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme les activitats que s'estableixen en el punt 1 de la Convocatòria.

3. Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascun dels membres, que també tenen la consideració de beneficiaris.

En tot cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per poder complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

Queden EXCLOSES d'aquestes ajudes:

Les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies previstes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

Les persones o les entitats sancionades o condemnades en els darrers tres anys perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

No es consideren entitats beneficiàries les entitats amb finalitat lucrativa, comercial o mercantil o entitats similars.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre els procediments i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini per presentar sol·licituds.

La persona o l'entitat interessada pot entendre desestimada la seva sol·licitud si, una vegada transcorregut aquest termini, no se li ha notificat cap resolució.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajudes

Requisits

Dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

Documentació a presentar

- Imprès de sol·licitud, emplenat i signat degudament per la persona sol·licitant.

- Declaració responsable de veracitat de dades bancàries del compte del qual la persona física o jurídica sol·licitant és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

El tràmit telemàtic genera els formularis de la sol·licitud i de la declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

- Projecte de les activitats objecte de l'ajuda, signat per la persona sol·licitant (veure apart d) del punt 10.1)). Per obtenir el model, es pot clicar a "Memòria de l'activitat" de la secció "Documents relacionats amb el procediment".

---------> A més de (segons el cas):

A) Persones jurídiques públiques o privades SENSE FINALITAT LUCRATIVA:

- Còpia de la targeta d'identificació fiscal (NIF).

- Document acreditatiu (nomenament, poders, etc.) de les facultats atorgades al representant de l'entitat que signa la sol·licitud.

- En el cas d'entitats privades sense ànim de lucre: Acreditació de la seva personalitat mitjançant el document constitutiu de l'entitat i, si en tenen, els estatus degudament registrats al registre corresponent.

B) Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, SENSE PERSONALITAT JURÍDICA:

- NIF de cadascun dels components.

- Document de constitució de l'agrupació.

- Document de designació del component de l'agrupació que actua com a representant en aquesta convocatòria amb poders suficients per complir les obligacions que correspon a l'agrupació.

--------------------

Juntament amb la documentació abans esmentada, la persona sol·licitant ha de presentar la documentació o indicar en la sol·licitud la informació establerta en el punt 10.2 de la Convocatòria.

Termini màxim

Des del 24 de març fins al 16 de juny de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Universitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar