Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2023

Realització de vídeos de temàtica mediambiental, en concret, en aquesta convocatòria es proposa la temàtica de la mobilitat sostenible i l'incentiu de mesures responsables.

Codi SIA

2981300

Persones destinatàries

- Centres educatius. Els centres d'educació secundària, batxillerat i formació professional; públics, concertats, privats, municipals o estrangers reconeguts per la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears. En aquest cas, els grups participants han d'estar formats per joves alumnes de 12 a 30 anys i els seus professors.

- Joves. Les persones físiques, de 18 a 30 anys, titulars del Carnet Jove de les Illes Balears tant individualment com formant una agrupació de persones físiques sense personalitat jurídica. En aquest darrer cas, un membre de l'agrupació ha de representar la resta.

Termini per a resoldre i notificar

La concessió dels premis d'aquest Certamen s'ha de resoldre en el termini màxim de tres mesos comptadors des del final del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els destinataris d'aquesta convocatòria, en funció de la modalitat a què es presentin, són els següents:

- Centres educatius. Els centres d'educació secundària, batxillerat i formació professional; públics, concertats, privats, municipals o estrangers reconeguts per la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears. En aquest cas, els grups participants han d'estar formats per joves alumnes de 12 a 30 anys i els seus professors.

- Joves. Les persones físiques de 18 a 30 anys titulars del Carnet Jove de les Illes Balears, tant individualment com formant una agrupació de persones físiques sense personalitat jurídica. En aquest darrer cas, un membre de l'agrupació ha de representar la resta.

Poden participar en aquesta convocatòria diferents grups d'un mateix centre educatiu.

Cada participant només pot presentar un vídeo, a títol individual, formant part d'un grup o a través d'un centre educatiu.

Documentació a presentar

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria en qualsevol de les modalitats (centres educatius o joves) han de presentar el formulari de sol·licitud i la resta de la documentació que s'especifica en aquest apartat. El fet de presentar aquest formulari signat correctament implica reconèixer i acceptar les condicions que estableix la convocatòria. Així mateix, implica que s'autoritza l'Institut Balear de la Joventut a consultar les dades referides al document nacional d'identitat, a la residència i al compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i de la Comunitat Autònoma i amb la Seguretat Social, tret que la persona interessada s'hi oposi expressament, cas en què ha de presentar la documentació acreditativa corresponent. En concret, la documentació que s'ha de presentar és la següent:

a) El formulari de sol·licitud de participació en la convocatòria (model 1), que recull les dades de les persones o dels centres participants, les relatives al vídeo i les declaracions responsables següents:

- La declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 16 de l'Ordre de les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut.

- La declaració responsable de complir les obligacions previstes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

- La declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, i de complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones (BOIB núm. 99, de 4 d'agost).

- La declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les obligacions amb la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de comprovar mitjançant la consulta al servei d'intermediació de dades per part de l'Institut Balear de la Joventut. Si la persona interessada s'oposa a aquesta consulta, ha de presentar el certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades. D'acord amb l'article 38.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Administració de la Comunitat Autònoma, prèviament a la concessió de les subvencions, ha de comprovar d'ofici que les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma.

- L'acceptació de les condicions de la convocatòria i la veracitat de les dades aportades.

- La declaració responsable de complir la resta de requisits establerts en la convocatòria.

b) El vídeo en format MP4 que es presenta en aquest Certamen (d'acord amb els instruccions per a l'enviament del vídeo que apareixen al model de fitxa tècnica).

c) La fitxa tècnica del vídeo.

d) El document d'autorització de captació i ús d'imatge de totes les persones que apareixen en el vídeo (model 2).

e) En la modalitat de joves, en el cas de les agrupacions de persones, l'annex per a agrupacions de persones físiques.

f) En la modalitat de centres educatius, una fotocòpia del NIF.

g) En la modalitat de centres educatius, un document que acrediti que la persona física que signa la sol·licitud exerceix la representació del centre, si escau.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les persones i les entitats interessades que compleixin els requisits que determina aquesta convocatòria poden presentar les sol·licituds al llarg del termini d'inscripció i de presentació de la documentació especificada en aquestes bases, que comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 30 de març de 2023.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears.

(vsolera@ibjove.net)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar