Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions CAIB per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a persones físiques i comunitats de propietaris 2023 (cofinançades amb fons FEDER)

L'objecte de la Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica de fins a 5 kWp de potència de pic per a persones físiques i de fins a 100 kWp de potència de pic per a comunitats de propietaris. Així mateix, s'estableixin ajuts per a les instal·lacions microeòliques de fins a 5 kW per a particulars i fins a 10 kW per a comunitats de propietaris.

També és objecte de la convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti fins a 30 kWh que s'incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques aïllades. No és objecte de la convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents.

Aquests ajuts estan cofinançats amb càrrec al Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears.

Codi SIA

2962509

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les comunitats de propietaris en els habitatges o instal·lacions que s'ubiquin en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat en el lloc on dóna servei la instal·lació d'autoconsum i en aquest cas han d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s'ha de dictar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data de la presentació la sol·licitud i s'ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Tràmits

X

Sol·licitud de la subvenció

Requisits

Els que s'estableixin en la convocatòria.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la que s'estableix en l'apartat cinquè de la convocatòria

Termini màxim

28 de juliol de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

Tel.: 971179544

(lfernandez@energia.caib.es)

X

Justificació de la subvenció

Requisits

Els que establix la convocatòria

Documentació a presentar

L'establerta en l'apartat cinquè de la convocatòria

Termini màxim

3 mesos o 6 mesos des de la notificació de la resolució depèn del tipus de beneficiari, indicat a la convocatòria.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

Tel.: 971179544

(lfernandez@energia.caib.es)

X

Presentació documentació

Requisits

Els que estableix la convocatòria

Documentació a presentar

L'establerta en la convocatòria o la que sigui requerida

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

Tel.: 971179544

(lfernandez@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar