Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a la realització d'activitats extraescolars per contribuir a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal a les Illes Balears

És la prestació d'ajuts per a les despeses derivades de la inscripció de menors entre 3-16 anys a activitats extraescolars per al curs escolar 2022-2023 a les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida, familiar i laboral, personal.

Codi SIA

2906773

Persones destinatàries

Mares, pares o tutors legals (unitats familiars o de convivència) amb menors entre 3-16 anys de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

S'han d'adjuntar els formularis emplenats i signats electrònicament que estan a l'apartat "Documents relacionats amb el tràmit" del tràmit de la sol·licitud.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Tràmits

X

Sol·licitud de la subvenció

Requisits

Pare, mare o tutor legal o un vincle d'acolliment permanent de menors entre 3-16 anys de les Illes Balears

Documentació a presentar

Còpia del llibre de família, Certificat de convivència, Nivell de renda (ingressos) per unitat familiar. Declaració de veracitat dades bancàries

Models:

Termini màxim

Fins al 5 de gener de 2023

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Coordinació

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177161 - Fax: 971176346

(gestio@dgcg.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar