Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts d'escolarització centres de la Xarxa complementària (curs 2022-23) i centres privats (cursos 2019-20, 2020-21, 2021-22 i 2022-23)

-Promoure l'escolarització d'infants en centres privats autoritzats finançant part o la totalitat del cost del servei d'escolarització d'alumnes que durant el curs 2022-23 cursin ensenyaments de primer cicle d'educació infantil en centres educatius privats autoritzats de primer cicle d'educació infantil de la xarxa complementària i de centres privats de primer cicle d'educació infantil sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

-Afavorir l'escolarització d'infants de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i en les situacions establertes a l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

-Finançar part o la totalitat del cost del servei d'escolarització d'alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d'educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional en els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 que podien optar als ajuts d'acord amb els requisits i el barem de les convocatòries corresponents.

Codi SIA

2889038

Persones destinatàries

-Alumnes escolaritzats el curs 2022-2023 en centres de primer cicle d'educació infantil privats autoritzats.

-De manera extraordinària, tenen dret a sol·licitar els ajuts les famílies amb infants matriculats durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 en centres privats que, en el curs escolar corresponent, no tenien signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional i que reunien les condicions establertes en les corresponents convocatòries.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per a més informació visitau la pàgina web de l'IEPI: https://intranet.caib.es/sites/primerainfancia/ca/ajuts_descolaritzacia_curs_2022-23

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuts d'escolarització pels alumnes de centres privats autoritzats, cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-22 i 2022-23

Requisits

1. Beneficiaris directes:

- Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

- Família víctima de violència de gènere.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2. Requisits beneficiaris per barem:

- En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds s'ha de complir el requisit de tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula que consta al punt tercer de la convocatòria, calculada a partir de l'IPREM.

- En el cas de famílies en què la situació laboral o socioeconòmica actual no es correspongui a la renda consultada, excepcionalment es podrà relaxar aquest requisit.

- En el cas de famílies usuàries durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, s'hauran de remetre als requisits de les convocatòries corresponents, especificades en l'apartat 4 del punt segon d'aquesta convocatòria.

Documentació a presentar

Veure punt desè de l'annex 1 de la Resolució.

*En el cas de sol·licitar ajuts per als cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, s'ha de consultar les respectives convocatòries de cada any.

Models:

Termini màxim

Del 23 de maig al 10 de juny de 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177749

(institutprimerainfancia@dgpice.caib.es)

Observacions

Per a més informació visitau la pàgina web de l'IEPI: https://intranet.caib.es/sites/primerainfancia/ca/ajuts_descolaritzacia_curs_2022-23

X

Sol·licitud d'ajuts d'escolarització pels alumnes de centres de la Xarxa complementària, curs 2022-2023

Requisits

1. Beneficiaris directes:

- Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

- Família víctima de violència de gènere.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2. Requisits beneficiaris per barem:

- En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds s'ha de complir el requisit de tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula que consta al punt tercer de la convocatòria, calculada a partir de l'IPREM.

- En el cas de famílies en què la situació laboral o socioeconòmica actual no es correspongui a la renda consultada, excepcionalment es podrà relaxar aquest requisit.

Documentació a presentar

Veure punt desè de l'annex 1 de la Resolució.

Models:

Termini màxim

De l'1 al 21 de juny de 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177749

(institutprimerainfancia@dgpice.caib.es)

Observacions

Per a més informació visitau la pàgina web de l'IEPI: https://intranet.caib.es/sites/primerainfancia/ca/ajuts_descolaritzacia_curs_2022-23

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar