Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària, corresponents al 2022

-Convocar ajuts destinats al sosteniment dels centres que en data 1 de març de 2022 havien signat el conveni per formar part de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de primer cicle d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i, per tant, han participat en el procés d'admissió i matriculació per al curs 2022-2023, convocat per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de febrer de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d'admissió i matriculació, corresponents al curs escolar 2022-2023, als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària, en els nivells de primer cicle d'educació infantil.

-Els ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses de funcionament, manteniment, conservació i personal de les escoles privades de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears integrades a la xarxa esmentada.

-Els beneficiaris de l'ajut rebran 2.000 euros per cada unitat que estava en funcionament durant el curs 2021-2022. Definim unitat en funcionament la que durant el curs 2021-2022 ha funcionat de manera ininterrompuda un mínim de sis mesos.

Codi SIA

2870829

Persones destinatàries

Titulars dels centres que, en data 1 de març de 2022, conformen la xarxa complementària de les Illes Balears i que compleixin els requisits exigits en aquesta convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuts per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària

Requisits

-S'han d'haver integrat a la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears abans de l'1 de març de 2022.

-Han d'haver participat en el procés d'admissió per al curs 2022-23 regulat per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de febrer de 2022, en els nivells de primer cicle d'educació infantil.

-Han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica abans que es formuli la proposta de resolució de concessió.

-No han d'estar sotmeses a cap de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i han de complir el que s'estableix en l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

-Han d'haver funcionat regularment un mínim de sis mesos des del setembre del 2021 i han de tenir l'autorització corresponent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, establerta pel Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol.

-Els centres per als quals se sol·licita l'ajut han d'estar integrats dins el programa per a la gestió educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears (GESTIB) i s'han de mantenir actualitzats pel que fa a la gestió administrativa de l'alumnat i del professorat.

-Es considera unitat escolar en funcionament la que estigui autoritzada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional en una data anterior a desembre de 2021 i de la qual el titular o representant de l'entitat privada sol·licitant certifiqui el funcionament de forma regular un mínim de sis mesos a partir del setembre de 2021.

Documentació a presentar

-Una sol·licitud, segons el model que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució. L'ha de signar la persona que té la titularitat o la representació legal suficient de l'entitat i s'hi ha d'adjuntar l'ofici de tramesa corresponent.

-Una còpia compulsada del document acreditatiu del nomenament del representant legal, en el cas que hagi canviat la titularitat o la representació de l'entitat des de la signatura del conveni de col·laboració subscrit amb el Govern de les Illes Balears per formar part de la xarxa complementària.

-Una còpia del DNI del representant legal, en el cas que aquest hagi canviat des de la signatura del conveni de col·laboració subscrit amb el Govern de les Illes Balears per formar part de la xarxa complementària.

-Una còpia del NIF de l'entitat sol·licitant, en el cas que sigui la primera vegada que l'entitat sol·licita una subvenció o en el cas que hagi modificat el seu número.

-Una declaració responsable de la titularitat del compte bancari, en el cas que sigui la primera vegada que l'entitat sol·licita una subvenció o en el cas que hagi modificat el seu número de compte bancari.

-Una declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat d'acord amb el model de l'annex 3

-La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'obtenir d'ofici els certificats que acrediten que els sol·licitants es troben al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Hisenda autonòmica, atès que la presentació de la sol·licitud suposa autoritzar l'òrgan instructor del procediment perquè, si escau, obtengui directament l'acreditació de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Hisenda Autonòmica. En el cas que l'entitat sol·licitant denegui aquesta autorització, s'ha d'aportar un certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social, un de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i un de la Hisenda autonòmica juntament amb la sol·licitud

Models:

Termini màxim

De dia 15 a dia 30 de juny de 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177749

(institutprimerainfancia@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar