Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions de l'any 2022

L'objecte de la convocatòria és donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2022.

La concessió d'aquests ajuts econòmics no implica cap relació laboral, vinculació administrativa, ni prestació de serveis de cap tipus entre la persona beneficiària i el Govern de les Illes Balears, ni dona lloc a incloure-la en un règim general de la seguretat social.

Codi SIA

2861756

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els esportistes que compleixin els requisits següents que s'hauran d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Tots els esportistes que obtinguin una puntuació igual o superior a sis punts, com a resultat d'aplicar els criteris i barems de l'apartat 8. Aquesta puntuació es calcula sobre la base dels resultats esportius aconseguits durant l'any 2021 o en alguns casos en els quals els títols aconseguits durant els anys 2019 i 2020 continuïn vigents.

b) Tenir el veïnatge administratiu vigent a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, amb una antiguitat d'un mínim de dos anys fins a la data de publicació al BOIB d'aquesta convocatòria de subvencions.

c) Tenir el domicili fiscal a les Illes Balears.

d) Els esportistes que havent competit l'any 2021 representant una comunitat autònoma, sigui aquesta la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Els esportistes que havent competit l'any 2021 amb llicència federativa autonòmica, sigui aquesta de la federació autonòmica de les Illes Balears. No és necessari complir aquest requisit en el cas que no hagi federació autonòmica balear de la modalitat esportiva practicada per l'esportista o en cas que l'esportista tingui llicència nacional.

f) No tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge. En el cas que els expedients sancionadors o els procediments judicials estiguin encara en tramitació o la resolució sancionadora o sentència condemnatòria no sigui ferma, l'esportista pot presentar la sol·licitud d'ajut, però la concessió, si escau, queda suspesa fins que aquests procediments es resolguin definitivament.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els esportistes que es trobin en algun dels casos següents durant les competicions disputades l'any 2021:

· Competidors de lligues professionals de futbol.

· Competidors de lligues professionals de bàsquet.

· Ciclistes professionals que tinguin contracte amb un equip de la UCI World Team.

· Tennistes professionals ATP que hagin disputat una fase final d'un màster 250 o una competició de nivell superior.

· Tennistes professionals WTA que hagin disputat una fase final d'un torneig premium o una competició de nivell superior.

· Jugadors de golf professionals del PGA Tour i de l'European Tour.

· Competidors de moto GP.

· Competidors de fórmula 1.

· Competidors del World Rally Championship.

· Modalitat de Caça, llevat de l'especialitat de compak sporting

· Conductor professional de competicions "premiun" o professionals de Trot.

· Modalitats esportives de Columbicultura, Colombofília i Llebres

· Esportistes professional de les modalitats esportives de boxa, kickboxing i fisioculturisme llevat del fisioculturisme natural.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Aquesta convocatòria requereix una tramitació íntegrament electrònica, cal que accedeixi amb un certificat vàlid per poder signar la sol·licitud abans de realitzar la seva presentació a través del corresponent tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració. (https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4940537&coduo=195&lang=ca)

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

En cas que aquest no pugui fer la tramitació per qualsevol motiu, pot delegar aquesta funció en una altra persona amb certificat digital. En cas de menors d'edat o persones dependents pot presentar la sol·licitud el representant legal de l'esportista.

Si es fa la presentació de la sol·licitud com a representant, s'ha d'acreditar aquesta representació bé en el moment d'iniciar la sol·licitud o al llarg del procés de tramitació.

Documentació a presentar

Documentació que s'ha d'aportar:

a. Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari. Podrà signar el document l'esportista, la persona en qui delega o el representant legal de l'esportista.

b. En cas de que presenti la sol·licitud una altra persona que no sigui el beneficiari directe, declaració responsable de que té autorització per presentar la sol·licitud en el seu lloc.

c. Fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona en qui delega la representació, si escau.

d. Declaració responsable de la persona sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de l'ajut, de conformitat amb la normativa aplicable.

e. Declaració responsable de la persona sol·licitant de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.

f. Declaració responsable de la persona sol·licitant de no haver competit representant a altres comunitats autònomes durant l'any 2021.

g. Declaració responsable de la persona sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

h. En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

i. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat.

j. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social (per autoritzar la consulta veure punt 4.7.).

k. Certificat federatiu de llicència esportiva balear o nacional del 2022 o còpia de la llicència original.

l. Certificat d'empadronament que demostri que es compleix el requisit b) de l'apartat 2.1.

m. Classificació final oficial de cada un dels resultats presentats o bé un certificat federatiu dels resultats. La classificació o certificat ha d'incloure el nom de la competició, la data i localitat, la llista o el nombre de participants, i la posició obtinguda. A més, en els resultats de competicions internacionals ha d'aparèixer la llista o el nombre de països dels esportistes o equips participants.

n. En cas que l'esportista hagi estat lesionat durant les competicions més importants de 2021, s'ha de presentar un certificat de la lesió esportiva que acrediti el temps de baixa i relació de les competicions que no s'han pogut fer com a conseqüència de la lesió.

o. Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

p. Formulari online de resultats esportius, que s'ha de completar des de l'adreça d'Internet https://forms.office.com/r/Ezza5QMvgJ, i que inclou les següents declaracions:

i. Declaració responsable amb les dades de cada resultat presentat. Podran presentar-se un màxim de tres resultats obtinguts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 (ambdós inclosos) o dels resultats encara vigents dels anys 2019 i 2020 de campionats que no s'hagin realitzat durant el 2021, d'acord amb el model de declaració responsable de resultats.

ii. En cas de presentar un resultat internacional, declaració responsable de que el sol·licitant ha participat a un campionat d'Espanya, d'Europa o del Món de categoria absoluta, o fins a dues categories per sota de l'absoluta, entre els anys 2018 i 2021, o bé, declaració responsable de que el sol·licitant té la condició vigent d'esportista d'Alt Nivell Balear o d'Alt Nivell Nacional.

iii. En el cas d'haver estat en concentració permanent (com a intern o extern) durant un mínim de tres mesos de l'any 2021 en un CAR o CEAR reconegut pel CSE, o bé al CTEIB, declaració responsable de que es compleix aquesta condició, indicant el nom del centre, nom del programa i data d'incorporació i sortida del mateix, si escau. No tindrà cap benefici tenir aquesta condició si no es pot presentar conjuntament amb el punt següent.

iv. En cas d'acomplir la condició esmentada al punt anterior s'ha de presentar una declaració responsable de que el sol·licitant ha aconseguit fer pòdium a un campionat d'Espanya o ha participat a un campionat d'Europa o del Món entre els anys 2018 i 2021, de categoria absoluta, o de segona categoria d'edat, o bé, declaració responsable de que el sol·licitant té la condició vigent d'esportista d'Alt Nivell Nacional.

Amb la presentació del formulari de resultats esportius anterior, s'entendran com a manifestades i confirmades les declaracions responsables del sol·licitant que apareixen incloses al mateix.

En relació amb la documentació requerida a l'apartat j) i, d'acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, el sol·licitant pot autoritzar la Conselleria d'Afers Socials i Esports perquè efectuï les consultes telemàtiques per a la verificació de les dades.

En el model normalitzat de sol·licitud de l'ajut que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

Si la persona sol·licitant denega de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, haurà de requerir a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració responsable, o la no presentació davant la Conselleria d'Afers Socials i Esports de la declaració responsable, la documentació que, si s'escau, sigui requerida per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret de sol·licitud de la subvenció des del moment en què es tingui constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d'admetre la sol·licitud

Termini màxim

El darrer dia per presentar les sol·licituds es dia 31 de maig de 2022.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(trasllats-ib@esports.caib.es)

X

Acceptació

Requisits

En el termini de deu dies hàbils, es pot al·legar el que es consideri oportú, així com comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta de resolució si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

26 d'octubre de 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(trasllats-ib@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar