Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes complementàries de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) per a estudiants universitaris de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2021-2022

Ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) i participen en programes institucionals de mobilitat (Erasmus+, SICUE i Euroregió Pirineus Mediterrània) que permeten cursar part dels estudis a centres d'ensenyament superior a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2021-2022.

L'import de l'ajuda de mobilitat és de 600,00 euros com a màxim.

Codi SIA

2842028

Persones destinatàries

Estudiants amb domicili familiar a les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials de grau o màster que s'hagin de desplaçar fora de l'illa on resideixen per participar en programes institucionals de mobilitat (Euroregió Pirineus Mediterrània; Erasmus+; SICUE), i compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de l'acabament del termini per presentar sol·licituds. En el cas que la convocatòria no es resolgui en aquest termini, totes les sol·licituds s'entendran desestimades.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajudes de mobilitat per estudiants universitaris de les Illes Balears que cursen part dels estudis a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2021-2022

Requisits

Requisits generals:

- Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27). Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents.

- Tenir domicili familiar (veïnatge administratiu) a les Illes Balears.

- Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2021-2022. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

- Cursar els estudis en una universitat pública o privada ubicada en algun dels països de la Unió Europea (UE-27).

- Participar al curs acadèmic 2021-2022 en un programa institucional de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, preferentment a través d'una convocatòria pública i competitiva, amb una estada mínima de tres mesos i una dedicació docent mínima de 24 crèdits.

- Haver signat un acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o un document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a una estada igual a tres mesos o superior i una dedicació docent mínima de 24 crèdits durant l'any acadèmic 2021-2022.

Requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2020-2021:

- Els sol·licitants de segon curs o posteriors: Haver superat durant el curs acadèmic 2020-2021 els següents percentatges dels crèdits de què es varen matricular segons la branca de coneixement:

- Arts i humanitats: 90 %.

- Ciències: 65 %.

- Ciències socials i jurídiques: 90 %.

- Ciències de la salut: 80 %.

- Enginyeria o Arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, el curs 2020-2021 el sol·licitant ha d'haver estat matriculat, com a mínim, de 42 crèdits d'una única titulació universitària oficial. En el cas dels estudis de PCEO o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Per estudis de màsters habilitants o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de:

- Estudiants de primer curs: 5,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

- Estudiants de segon curs: 5,00 punts del primer curs.

Per els restants estudis de màster han d'acreditar una nota mitjana de:

- Estudiants de primer curs: 7,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

Les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

- Estudiants de segon curs: 7,00 punts del primer curs.

En tot cas, a més de les notes mitjanes fixades anteriorment, els sol·licitants d'ajuda per al segon curs d'un màster han d'acreditar que han superat tots els crèdits de què s'havien matriculat el primer curs. Aquest mateix criteri s'aplica també als casos d'estudiants amb una discapacitat igual al 65 % o superior als quals s'havia reduït la càrrega lectiva.

Per als sol·licitants que, durant el curs 2020-2021, no es varen matricular d'ensenyaments universitaris oficials, els requisits de rendiment acadèmic i de matrícula s'entenen referits al darrer any acadèmic cursat.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els següents ensenyaments:

- Artístics superiors; Superiors religiosos; Superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

Documentació a presentar

IMPORTANT !: Per poder fer aquest tipus de tràmit s'ha de disposar de DNI electrònic, Certificat digital o Cl@ve Firma:

a) Sol·licitud i declaració responsable de veracitat de dades bancàries del qual l'alumne o alumna és titular o cotitular, degudament emplenades i signades pel sol·licitant.

b) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'identitat: Fotocòpia DNI.

c) Alumnes estrangers: Fotocòpia del passaport i fotocòpia del NIE.

d) Alumnes estrangers no comunitaris: Fotocòpia de la targeta de residència.

e) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament: Certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu del sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

f) Autorització només per a estudis oficials cursats a Espanya: En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades referents a la matrícula de la base de dades de la CRUE o que en la base de dades no hi hagi la informació relativa a la sol·licitud, s'ha de presentar una d'aquestes documentacions:

- Rebuts de l'entitat financera que acreditin el pagament complet de la matrícula dels estudis, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas d'universitats privades o de centres adscrits a universitats públique o privades;

- O un certificat emès per la universitat, que acrediti el pagament complet de la matrícula dels estudis, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas d'universitats privades o de centres adscrits a universitats públiques o privades.

g) Fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària del curs acadèmic 2021-2022.

h) Documentació relativa al curs acadèmic 2020-2021, s'ha de presentar una d'aquestes documentacions:

- Certificat acadèmic complet.

- o Certificat emès per la universitat a l'efecte de sol·licitar una beca o ajuda.

- o Còpia impresa de l'expedient personal amb el segell original de la universitat en què consti les assignatures de què es va matricular el sol·licitant el curs acadèmic 2020-2021.

- Per sol·licitants que, durant el curs 2020-2021, no es varen matricular d'ensenyaments universitaris oficials, certificat del darrer any acadèmic cursat, amb el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes.

- Per sol·licitants matriculats del primer curs de màster, al certificat també hi ha de constar la nota mitjana dels estudis que donen accés al màster.

- Per estudiants de segon curs de màster han d'acreditar la nota mitjana del primer curs del màster.

Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent codi segur de verificació (CSV), que permet comprovar la integritat i la veracitat del document.

i) Document expedit per la universitat espanyola d'origen que acredita de participació en un programa internacional de mobilitat durant el curs acadèmic 2021-2022. S'ha d'indicar centre universitari de destinació, durada de l'estada (igual o superior a 3 mesos) i denominació exacta del programa.

j) Acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o equivalent entre la universitat espanyola d'origen i la universitat de destinació per l'any acadèmic 2021-2022 en què consti que el sol·licitant cursa 24 crèdits o més a l'estranger.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Presentació de sol·licituds: Des del 8 de maig fins al 29 de juliol de 2022.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(dguniversitat@dguni.caib.es)

Observacions

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu de accedir fent un "click" al botó "Accés al tràmit telemàtic" que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Universitària i Recerca
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Protegir interessos vitals de l'interessat o d'altra persona física
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar