Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concert social del Servei d'atenció social a persones implicades en un procediment judicial, per als anys 2022-2025

S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert social del Servei d'atenció social a persones implicades en un procediment judicial, per als anys 2022-2025. I es dicta a l'empara del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

Se subjecten a aquest procediment els concerts del Servei d'atenció social a persones implicades en un procediment judicial, en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Codi SIA

2511196

Persones destinatàries

Entitats que compleixin els requisits mínims que s'estableixen en el desplegament del títol VII de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, així com els requisits que fixa l'article 4 del Decret 48/2017.

Termini per a resoldre i notificar

---

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Serveis Socials

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Les entitats han de complir els requisits mínims que s'estableixen en desplegament del títol VII de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, així com els requisits que fixa l'article 4 del Decret 48/2017.

Pel que fa als criteris de preferència, es poden tenir en compte les places ocupades en serveis subvencionats, concertats o contractats en el moment de la convocatòria, com també les places ocupades mitjançant les prestacions vinculades a serveis, segons l'article 19.1 del Decret 48/2017.

Documentació a presentar

5.1. Les entitats interessades que compleixin els requisits que estableix el punt 4 d'aquesta convocatòria han de formular una sol·licitud, que ha de signar la persona representant legal de l'entitat. Aquest model de sol·licitud es troba disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.2. Les entitats han de presentar una sol·licitud per concertar amb l'Administració el Servei d'atenció social a persones implicades en un procediment judicial.

5.3. A la sol·licitud, s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Certificat d'acreditació del servei per concertar o, si no n'hi ha, sol·licitud d'acreditació degudament registrada.

b) Acreditació d'experiència de, com a mínim, dos anys en la gestió de serveis d'atenció social a persones implicades en un procediment judicial a les Illes Balears.

c) Declaració responsable de no estar sotmesa a les prohibicions de contractar amb l'Administració, d'acord amb l'article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, ni a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions, establerts en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

d) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionada en els darrers quatre anys mitjançant resolució ferma per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social, emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers.

e) Acreditació de solvència financera, disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f) Acreditació de solvència tècnica, disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g) Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

h) Acreditació de la titularitat del l'equipament o el centre on es duu a terme el servei, o de disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior a un any.

i) Declaració del nombre total de persones usuàries ateses, signada per la direcció del servei, amb l'especificació de les concertades actualment per l'Administració autonòmica, per al període gener-desembre 2020 i gener-octubre 2021.

5.4. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza el personal de la Direcció General de Serveis Socials perquè pugui sol·licitar i consultar la documentació que obri en el seu poder o en el d'altres administracions, a més de les dades i els informes que considerin necessaris amb la finalitat de tramitar l'expedient.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Serveis Socials
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar