Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts puntuals de recerca 2021-2023

La concessió d'ajuts per dur a terme accions puntuals de Recerca i Desenvolupament Tecnològic per al període 2021-2023

Codi SIA

2511148

Persones destinatàries

a) Centres públics d'R+D: universitats públiques, organismes públics de recerca (reconeguts a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació) i, en general, qualsevol centre d'R+D dependent de les diferents administracions públiques.

b) Altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que defineixin en els seus estatuts l'R+D o el seu foment com a activitat principal.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre els procediments i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

La persona que figuri a la sol·licitud serà la principal responsable del compliment dels objectius i tasques a desenvolupar en l'actuació.

La persona responsable ha d'estar en possessió d'un títol de doctorat i ha d'estar vinculada a l'entitat beneficiaria de l'ajuda com a personal actiu, mitjançant una relació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal). A aquest efecte es consideren assimilats a l'entitat beneficiària altres entitats que tinguin amb el beneficiari una relació o vincle de caràcter jurídic no contractual que estigui recollit als seus estatuts, en escriptura pública, en document anàleg de constitució o en un conveni o acord general de col·laboració que sigui previ a la publicació d'aquesta convocatòria.

L'expectativa de nomenament o contractació per part de l'entitat beneficiària amb motiu d'haver superat un procediment públic de selecció de personal en concurrència competitiva es considerarà vinculació suficient.

En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'un ajut per acció ni per persona responsable.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar sol·licituds dels ajuts comença a l'endemà de publicar-se aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 30 de juny de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(recerca@dgrdi.caib.es)

X

Acceptació de l'ajut

Requisits

El document d'acceptació (imprès 5) inclou la signatura de la persona responsable i el vistiplau del representat de l'entitat beneficiària. En aquest document, la persona responsable ha de certificar que la quantitat concedida és suficient per dur a terme l'activitat sense que se'n desvirtuï la finalitat. En el cas que no hi hagi cofinançament amb altres ajuts declarats, l'import que s'ha de justificar coincideix amb la quantitat total concedida (com a import total de l'acció). En cas que n'hi hagi, l'import que s'ha de justificar és la suma dels ajuts concedits declarats i la quantitat total concedida. En cap cas la suma d'aquests ajuts pot superar el cost total de l'acció.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Si en el termini indicat la persona interessada no comunica la seva decisió d'acceptar l'ajut o renunciar-hi, s'entén que hi renuncia i el procediment s'ha de finalitzar amb la resolució definitiva corresponent

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(recerca@dgrdi.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Universitària i Recerca
Finalitat La finalitat del tractament és gestionar les sol·licituds d'ajuts per dur a terme accions puntuals de recerca i desenvolupament 2021-2023
Legitimació Compliment d'una obligació legal
Destinatari No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar