Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per presentar candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma 2022

La Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té una naturalesa exclusivament honorífica. És una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s'hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l'àmbit de les Illes Balears. Actualment, es regeix pel Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Pot ser candidat o candidata a la Medalla d'Or qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, els mèrits de la qual es considerin mereixedors o dignes d'aquesta distinció:

Poden presentar-hi candidatures les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives d'interessos econòmics o socials, i les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu. En relació amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pot presentar-hi candidatures qualsevol conselleria, com també els ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

no és d'aplicació en aquest procediment.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Govern de les Illes Balears

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de candidatures a la Medalla d'Or 2022 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Requisits

D'acord amb el Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Poden presentar-hi candidatures les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives d'interessos econòmics o socials, i les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu. En relació amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pot presentar-hi candidatures qualsevol conselleria, com també els ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Respecte als candidats o candidates a la Medalla d'Or:

Pot ser candidat o candidata a la Medalla d'Or qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, els mèrits de la qual es considerin mereixedors o dignes d'aquesta distinció.

No obstant això:

No es permet la iniciativa per sol·licitar la Medalla d'Or per part d'una col·lectivitat o entitat si la persona interessada forma part dels seus òrgans rectors, ni a petició de les mateixes persones destinatàries de la concessió.

No es pot atorgar la distinció a cap autoritat de l'Estat, a excepció de Sa Majestat el Rei, o de la mateixa Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es trobi en exercici del seu càrrec.

No es pot atorgar la Medalla d'Or a persones que hagin estat condemnades per sentència ferma per algun fet delictiu.

Documentació a presentar

Emplenar el formulari online de presentació de candidatures, que podreu trobar

 • Formulari d'inscripció
 • .

  Una vegada emplenat el formulari es generara un document en format PDF que haureu de presentar adreçat a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. També en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Tota la documentació que vulgueu adjuntar per justificar els mèrits del vostre candidat o candidata la podeu adjuntar electrònicament al formulari esmentat.

  Models:

  Termini màxim

  15 de desembre de 2021.

  Forma de presentació

  D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


  a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


  b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


  c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


  *Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

  Òrgan competent per a la tramitació

  Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

  Contacte

  Servei o Secció responsable

  Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

  Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177002

  (fmiralles@dgri.caib.es)

  Informació sobre protecció de dades

  X

  De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

  Responsable del tractament

  Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

  Finalitat

  Tramitació del procediment

  Legitimació

  Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

  Destinatari

  No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

  Drets

  Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

  Informació adicional

  Descarregar