Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes negatius produïts per la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat.

L'objecte d'aquesta convocatòria és pal·liar l'impacte econòmic ocasionat en el sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies a conseqüència de l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat de transport.

Codi SIA

2509743

Persones destinatàries

1. Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers i mercaderies residenciades a les Illes Balears, i que hagin reduït la seva facturació, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID 19, en el període compres entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, en relació amb el mateix període de l'any 2019, en els següents percentatges:

- En les empreses titulars d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers de la classe VD i VTC, almenys un 75%.

- En les empreses titulars dautoritzacions de transport de mercaderies (MDL i MDP), almenys un 30%.

- En les empreses titulars d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers VT, almenys un 75%.

2. Les empreses titulars d'autoritzacions VT únicament podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes si no han estat beneficiàries de la subvenció atorgada mitjançant l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19.

3. Els beneficiaris, en el moment de la presentació de la sol·licitud, han de complir tots els requisits que preveu l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de tres mesos, comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds.

Requisits

1. Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers i mercaderies residenciades a les Illes Balears, i que hagin reduït la seva facturació, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID 19, en el període compres entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, en relació amb el mateix període de l'any 2019, en els següents percentatges:

- En les empreses titulars d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers de la classe VD i VTC, almenys un 75%.

- En les empreses titulars dautoritzacions de transport de mercaderies (MDL i MDP), almenys un 30%.

- En les empreses titulars d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers VT, almenys un 75%.

2. Les empreses titulars d'autoritzacions VT únicament podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes si no han estat beneficiàries de la subvenció atorgada mitjançant l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19.

3. Els beneficiaris, en el moment de la presentació de la sol·licitud, han de complir tots els requisits que preveu l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Documentació a presentar

Juntament amb la corresponent sol·licitud (Annex 1, Annex 2 o Annex 3) s'ha de presentar també la seva declaració responsable corresponent (Annex 4, Annex 5 o Annex 6)

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB (del 27/10/21 al 17/11/21) o fins exhaurir-se el crèdit pressupostari.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(llbarcelo@dgmobil.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar