Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2021

La realització de vídeos de temàtica mediambiental. Aquests vídeos poden tractar del medi ambient en sentit ampli o centrar-se en aspectes més concrets com ara el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible, o d'altres.

Codi SIA

2509155

Persones destinatàries

Els destinataris d'aquesta convocatòria són els següents:

◦ Centres educatius. Els centres d'educació secundària, batxillerat i formació professional; públics, concertats, privats, municipals o estrangers, reconeguts per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears. En aquest cas, els grups participants han d'estar formats per joves de 12 a 30 anys.

◦ Joves. Les persones físiques, de 18 a 30 anys, titulars del Carnet Jove de les Illes Balears tant individualment com formant una agrupació de persones físiques sense personalitat jurídica. En aquest darrer cas, un membre de l'agrupació ha de representar la resta.

Termini per a resoldre i notificar

La concessió dels premis d'aquest Certamen s'ha de resoldre en el termini màxim de tres mesos comptadors des del final del termini de presentació de sol·licituds. Aquest termini es pot modificar en el cas que hi hagi impediments justificats degudament que no permetin complir-lo.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Tràmits

X

Formulari de sol·licitud i documentació que s'ha de presentar

Requisits

Els destinataris d'aquesta convocatòria són els següents:

◦ Centres educatius. Els centres d'educació secundària, batxillerat i formació professional; públics, concertats, privats, municipals o estrangers, reconeguts per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears. En aquest cas, els grups participants han d'estar formats per joves de 12 a 30 anys.

◦ Joves. Les persones físiques, de 18 a 30 anys, titulars del Carnet Jove de les Illes Balears tant individualment com formant una agrupació de persones físiques sense personalitat jurídica. En aquest darrer cas, un membre de l'agrupació ha de representar la resta.

Documentació a presentar

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria en qualsevol de les modalitats (centres educatius o joves) han de presentar el formulari de sol·licitud i la resta de la documentació que s'especifica en aquest apartat. El fet de presentar aquest formulari signat correctament implica reconèixer i acceptar les condicions que estableix la convocatòria. Així mateix, implica que s'autoritza l'Institut Balear de la Joventut a consultar les dades referides al document nacional d'identitat, a la residència i al compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i de la Comunitat Autònoma i amb la Seguretat Social, tret que la persona interessada s'hi oposi expressament, cas en què ha de presentar la documentació acreditativa corresponent. En concret, la documentació que s'ha de presentar és la següent:

a) El formulari de sol·licitud de participació en la convocatòria (model 1), que recull les dades de les persones o dels centres participants, les relatives al vídeo i les declaracions responsables següents:

· La declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 16 de l'Ordre de les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut.

· La declaració responsable de complir les obligacions previstes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

· La declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, i de complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones (BOIB núm. 99, de 4 d'agost).

· La declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les obligacions amb la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de comprovar mitjançant la consulta al servei d'intermediació de dades per part de l'Institut Balear de la Joventut. Si la persona interessada s'oposa a aquesta consulta, ha de presentar el certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades. D'acord amb l'article 38.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Administració de la Comunitat Autònoma, prèviament a la concessió de les subvencions, ha de comprovar d'ofici que les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma.

· L'acceptació de la veracitat de les condicions de la convocatòria i la veracitat de les dades aportades.

· La declaració responsable de complir la resta de requisits establerts en la convocatòria.

b) El vídeo en format MP4 que es presenta en aquest Certamen (d'acord amb els instruccions per a l'enviament del vídeo que apareixen al model de fitxa tècnica).

c) La fitxa tècnica del vídeo.

d) El document d'autorització de captació i ús d'imatge de totes les persones que apareixen en el vídeo (model 2).

e) En la modalitat de joves, en el cas de les agrupacions de persones, l'annex per a agrupacions de persones físiques.

f) En la modalitat de centres educatius, una fotocòpia del NIF.

g) En la modalitat de centres educatius, un document que acrediti que la persona física que signa la sol·licitud exerceix la representació del centre, si escau.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 13 de gener de 2022.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears.

(vsolera@ibjove.net)

Observacions

Se pueden presentar los vídeos en una de las dos modalidades, de acuerdo con los destinatarios establecidos en el apartado 4 de estas bases:

— Centros educativos

— Jóvenes

5.2. Se concederá un máximo de ocho premios: cuatro premios se destinan a la modalidad de centros educativos y cuatro premios se destinan a la modalidad de jóvenes.

5.3. Los premios se concederán a los mejores vídeos presentados al Certamen en cada una de las modalidades de acuerdo con los criterios de valoración del apartado 11 de estas bases. Asimismo, la Comisión Evaluadora puede conceder menciones honoríficas sin dotación económica si lo considera conveniente.

5.4. Los premios en la modalidad de centros educativos son los siguientes:

— Se establece un primer premio dotado con un importe de 2.000 €, impuestos incluidos, que se otorgará al mejor vídeo.

— Se establece un segundo premio dotado con un importe de 1.000 €, impuestos incluidos, que se otorgará al vídeo mejor valorado después del primer premio.

— Se establecen dos terceros premios dotados con un importe de 500 € cada uno, impuestos incluidos, que se otorgarán a los dos vídeos mejor valorados después del primer y el segundo premios concedidos.

5.5. Los premios en la modalidad de jóvenes son los siguientes:

— Se establece un primer premio dotado con un importe de 2.000 €, impuestos incluidos, que se otorgará al mejor vídeo.

— Se establece un segundo premio dotado con un importe de 1.000 €, impuestos incluidos, que se otorgará al vídeo mejor valorado después del primer premio.

— Se establecen dos terceros premios dotados con un importe de 500 € cada uno, impuestos incluidos, que otorgarán a los dos vídeos mejor valorados después del primer y el segundo premios concedidos.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar