Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajudes per adequar cambres de bany d'habitatges amb persones majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per millorar-ne l'accessibilitat.

L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per adequar cambres de bany d'habitatges amb persones majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per millorar-ne l'accessibilitat, per tal de disminuir factors de risc de caigudes i lesions.

Codi SIA

2440587

Persones destinatàries

1. Poden ser beneficiaris d'aquesta ajuda els propietaris, copropietaris i arrendataris dels habitatges que compleixin els requisits següents:

a) Que l'habitatge sigui residència habitual i permanent d'alguna persona major de 65 anys o persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda amb un grau de discapacitat reconeguda, al manco del 33 %. En ambdós casos la residència habitual s'ha d'acreditar amb un certificat d'empadronament.

b) Que el beneficiari resident a les Illes Balears tengui la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d'estrangers no comunitaris, que el beneficiari tengui la residència legal a Espanya.

c) Que estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

d) Que les obres estiguin sense començar en el moment de la sol·licitud o, en el cas que les obres estiguin començades, que el sol·licitant presenti una declaració responsable, amb fotografies de l'estat anterior a les obres, que en justifiqui la necessitat i on s'indiqui la data d'inici de les obres. En tot cas, l'inici de les obres ha de ser posterior a l'1 de gener de 2020.

e) Si el beneficiari té la condició d'arrendatari, ha de presentar l'autorització del propietari per poder fer les obres.

Termini per a resoldre i notificar

un mes, comptador des de la data d'acabament del termini de presentació d'al·legacions

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuts

Requisits

1. Poden ser beneficiaris d'aquesta ajuda els propietaris, copropietaris i arrendataris dels habitatges que compleixin els requisits següents:

a) Que l'habitatge sigui residència habitual i permanent d'alguna persona major de 65 anys o persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda amb un grau de discapacitat reconeguda, al manco del 33 %. En ambdós casos la residència habitual s'ha d'acreditar amb un certificat d'empadronament.

b) Que el beneficiari resident a les Illes Balears tengui la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d'estrangers no comunitaris, que el beneficiari tengui la residència legal a Espanya.

c) Que estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

d) Que les obres estiguin sense començar en el moment de la sol·licitud o, en el cas que les obres estiguin començades, que el sol·licitant presenti una declaració responsable, amb fotografies de l'estat anterior a les obres, que en justifiqui la necessitat i on s'indiqui la data d'inici de les obres. En tot cas, l'inici de les obres ha de ser posterior a l'1 de gener de 2020.

e) Si el beneficiari té la condició d'arrendatari, ha de presentar l'autorització del propietari per poder fer les obres.

2. No pot ser beneficiari d'aquestes ajudes qui incorri en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

Documentació a presentar

1. El document d'identitat del sol·licitant (DNI, NIE...).

2. En cas que faci la sol·licitud un representant, l'escriptura pública d'atorgament de poders o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància fidedigna de la representació.

3. La declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributaries estatals i autonòmiques i de les obligacions amb la seguretat social signada pel sol·licitant segons el model que figura a l'annex 8.

4. Un certificat d'empadronament en vigor en el domicili en què s'adeqüi la cambra de bany de la persona major de 65 anys o de la persona amb discapacitat.

5. Una declaració responsable signada del sol·licitant segons el model que figura en l'annex 4.

6. L'autorització expressa del propietari de l'habitatge, en cas que s'hagi acordat entre el propietari i el llogater que aquest darrer faci les obres de rehabilitació i sol·liciti la subvenció.

7. Una declaració responsable signada, segons el model que figura en l'annex 6, preferentment amb fotografies datades i signades on aparegui l'estat inicial de la cambra de bany per rehabilitar. Si les obres estan sense iniciar en el moment de sol·licitar l'ajuda, aquesta declaració responsable, juntament amb les fotografies d'estat previ a les obres, s'ha de presentar en el tràmit de sol·licitud de pagament de l'ajuda, així com amb la resta de documentació indicada en punt vint-i-dosè. En tot cas, l'inici de les obres ha de ser posterior a l'1 de gener de 2020.

8. El pressupost de les obres desglossat degudament, amb amidaments i preus unitaris i, en cas que el pressupost sigui superior a 30.000,00 €, la documentació acreditativa d'haver sol·licitat tres ofertes, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 del punt setè.

9. El certificat de convivència domiciliària en vigor, als efectes de poder optar al percentatge del 75% de l'ajuda que estableix el punt vuitè.

10. En cas d'optar a l'ajuda per grau de discapacitat s'ha de presentar documentació oficial que acrediti la mobilitat reduïda amb un grau de discapacitat reconegut de al manco el 33 %.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini comença cinc dies hàbils després que s'hagi publicat aquesta Resolució i acaba trenta dies naturals des que s'inicià el termini de presentació de sol·licituds (19/08/2021)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

C. d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971176517 - Fax: 971176962

(mprohens@dgarquit.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Habitatge i Arquitectura
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar