Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'un procés de selecció per al desenvolupament de la funció d'assessor lingüístic a dos centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional adscrits al conveni British

Convocar un procediment de selecció per al desenvolupament de la funció d'assessor lingüístic als centres CEIP Sa Graduada (Maó) i IES Llorenç Garcias i Font (Artà) en base al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional, la Delegació a Espanya de la Fundació British Council i la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, per a la realització de projectes curriculars integrats i activitats educatives conjuntes.

Codi SIA

2414959

Persones destinatàries

Ciutadans que compleixen els requisits de l'apartat primer de l'Annex 2 d'aquesta Resolució

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Documents relacionats amb el procediment

 • Resolució
  Convocar un procediment de selecció per al desenvolupament de la funció d'assessor lingüístic als centres CEIP Sa Graduada (Maó) i IES Llorenç Garcias i Font (Artà) en base al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional, la Delegació a Espanya de la Fundació British Council i la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, per a la realització de projectes curriculars integrats i activitats educatives conjuntes.
 • Resolución
  Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 30 de junio de 2021 por la que se convoca un procedimiento de selección para el desarrollo de la función de asesor lingüístico en dos de los centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Formación profesional que figuran en el anexo I del convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Delegación en España de la Fundación British Council y la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de las Illes Balears, para la realización de proyectos curriculares integrados y actividades educativas conjuntas y se aprueban las bases que lo rigen
 • Annex 4 - Sol·licitud
  Sol·licitud de participació en el procediment selectiu per al desenvolupament de la funció d'assessor lingüístic a dos dels centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que figuren a l'annex I del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional, la Delegació a Espanya de la Fundació British Council i la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, per a la realització de projectes curriculars integrats
 • Resolució provisional
 • Annex 1. Llista provisional
 • Diligència publicació resolució provisional
 • Resolució definitiva
  Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 25 d'agost de 2021 per la qual es publica la llista definitiva de les persones admeses per nivell educatiu i illa, ordenades per puntuació, del procediment de selecció per al desenvolupament de la funció d'assessor lingüístic a dos dels centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que figuren a l'annex I del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional, la Delegació a Espanya de la Fundació British Council i la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, per a la realització de projectes curriculars integrats i activitats educatives conjuntes
 • Annex 1. Llista definitiva
 • Diligència publicació resolució definitiva

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

1.1. Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir els requisits i les condicions generals següents:

a) Ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'hi apliqui la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

b) També poden aspirar a participar-hi els cònjuges i els descendents dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, així com els descendents dels cònjuges. En el cas dels descendents, han de ser menors de 21 anys o, si són majors, han de viure sota la dependència dels progenitors.

c) Igualment poden aspirar a participar-hi, d'acord amb el Reial decret 240/2007, les parelles dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que mantinguin una unió anàloga a la conjugal que estigui inscrita en un registre públic establert a aquest efecte en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d'aquesta edat però visquin sota la seva dependència.

d) Els estrangers que tot i que no es trobin en algun dels supòsits dels apartats anteriors es trobin en situació de residència legal a Espanya.

e) Ser major de 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de la funció d'assessor lingüístic.

g) No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupacions o càrrecs públics, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

h) En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

i) Estar en possessió de les titulacions acadèmiques que s'assenyalen en l'annex 1.

j) Experiència professional docent en l'àmbit de la funció a la qual s'opta.

k) En el cas de persones no natives, l'assessor lingüístic precisarà d'un domini de la llengua anglesa de, com a mínim, un C1 del MECRL que s'ha d'acreditar d'acord amb la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com als centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials d'educació secundària i formació professional (BOIB núm. 91, de 5 de juliol de 2014).

1.2. No obstant l'anterior, no poden participar en aquesta convocatòria els aspirants que acumulin un temps treballat com a assessor lingüístic a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que superi els límits establerts en l'article 15.5 de la Llei de l'estatut dels treballadors, incloent-hi el període de durada de la contractació prevista en aquesta convocatòria.

1.3. Per altra banda, per a poder accedir a la plaça, les persones seleccionades que siguin funcionàries o personal laboral al servei de l'Administració, han de demanar l'excedència en la seva plaça per tal de complir la normativa sobre compatibilitat laboral.

Documentació a presentar

Annex 4 Sol·licitud i la següent documentació:

2.2. La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Currículum i documentació que acrediti l'experiència professional docent, la formació i altres mèrits al·legats, amb l'estructura següent:

- Dades personals: nom i llinatges, lloc i data de naixement, adreça actual, telèfon i adreça de correu electrònic a l'efecte de rebre notificacions.

- Experiència professional: relació cronològica i descripció dels llocs de feina relacionats amb la funció a què es vol accedir.

- Dades acadèmiques i de formació: relació cronològica i descripció dels estudis fets i dels cursos o seminaris a què ha assistit o que ha impartit.

- Coneixements d'anglès: relació cronològica dels certificats obtinguts que acreditin els coneixements de llengua anglesa.

- Altres mèrits o activitats d'interès professional.

b) Acreditació documental organitzada per apartats, mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades, de les circumstàncies indicades en el currículum, com per exemple la història de vida laboral, certificats d'estudis, certificats oficials de coneixements de llengua anglesa i altra documentació que el participant vulgui aportar per justificar els mèrits. La documentació justificativa expedida a l'estranger s'ha de presentar traduïda al català o al castellà per traductors jurats.

Per a la valoració de l'experiència com a docent s'ha d'aportar un certificat del centre on s'especifiquin els anys, mesos i dies treballats i l'especialitat impartida.

No s'han de tenir en compte els mèrits que no s'acreditin documentalment abans d'acabar el termini per presentar les sol·licituds.

c) Una fotocòpia del DNI, el passaport, el NIE, la targeta de residència en vigor del sol·licitant o qualsevol altre document acreditatiu de les circumstàncies enumerades a l'apartat 1.1 d'aquesta Resolució.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria serà de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

X

Reclamació a la resolució provisional de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 18 d'agost de 2021 per la qual es publiquen les llistes provisionals

Requisits

Haver presentat dins del termini establert la sol·licitud per participar al procediment de selecció d'assesor lingüístic a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional adscrits al conveni British.

Documentació a presentar

Cap

Models:

Termini màxim

Dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar