Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a la formació i mobilitat de personal investigador (ForInDoc)

L'objecte de la convocatòria és facilitar la mobilitat del personal investigador del sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears, de forma que puguin fer estades a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats fora de les Illes Balears

Codi SIA

2414639

Persones destinatàries

a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada.

b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 30 de juny de 2023. Les sol·licituds s'han de presentar amb una antelació mínima de dos mesos respecte de la data en la qual es vol iniciar l'estada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

1. Joves investigadors que hagin obtingut una beca FPI del Govern de les Illes Balears i hagin llegit la tesis doctoral entre l'1 de gener de 2020 i la data d'acceptació d'aquest ajut.

2. Investigadors del programa Margalida Comas que hagin finalitzat els dos anys de contracte abans de la data d'acceptació d'aquest ajut.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 30 de juny de 2023. Les sol·licituds s'han de presentar amb una antelació mínima de dos mesos respecte de la data en la qual es vol iniciar l'estada.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(bterrasa@dgrdi.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Universitària i Recerca
Finalitat La finalitat del tractament és gestionar les sol·licituds d'ajuts per contractar personal investigador, convocatòria FORINDOC 2021-2024.
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Només es cediran les dades per tasques d'avaluació de les sol·licitud i quan hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar