Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació previa de petit productor de residus no perillosos

Poden presentar comunicació prèvia al inici de les activitats les entitats o empreses que produeixen menys de 1000Tn/Any de residus no perillosos.

S'ha de presentar una comunicació per cada un dels centres productors.

Codi SIA

2410745

Persones destinatàries

Entitats particulars o empreses

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha resolució expressa

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Poden presentar aquesta comunicació:

- Els productors de residus no perillosos que no superen les 1000 Tn/any.

Es presentarà una comunicació prèvia per centre productor de residus no perillosos, just si la quantitat total és menor a 1000 Tn/any.

Una vegada revisada la documentació presentada junt a la comunicació prèvia, si tota és correcta, passaran a formar part d'un registre públic, en el que obtindran un codi NIMA.

Una vegada l'entitat apareix en la pàgina web amb el seu codi NIMA, l'empresa està registrada. En canvi, si la documentació no és correcta, se li comunicaran les deficiències, per a que un termini determinat, presenti la documentació adient.

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Residus i sòls contaminats

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Comunicació prèvia de petit productor de residus no perillosos

Requisits

Poden de presentar aquesta comunicació:

- Els productors de residus no perillosos que no superen les 1000 Tn/any.

Documentació a presentar

(es sol·licitarà al tramit en línia)

- Identificació de l'empresa amb còpia del CIF i representant legal amb còpies del DNI.

- Declaració responsable

- En cas d'actuar com Agent Representant, ha de presentar un document d'Autorització de representació signat per les dues parts

Termini màxim

Sense termini màxim. Les comunicacions s'han de presentar abans de l'inici de l'activitat de generació de residus.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Residus i sòls contaminats

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176684

(residus@caib.es)

Observacions

Comunicació prèvia de petita producció de residus no perillosos

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Residus i Educació Ambiental
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar