Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per al foment de la investigació, estudi o recerca i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials, per a l'any 2021

Es convoquen, per a l'any 2021, ajuts per donar suport a les persones investigadores, residents a les Illes Balears, que treballen en l'àmbit universitari, de les administracions públiques o del tercer sector, per incentivar el desenvolupament de projectes d'investigació, estudi o recerca que tenguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en l'àmbit dels serveis socials, de manera individual o coordinats mitjançant un equip d'investigadors, així com la difusió perquè puguin donar a conèixer els resultats de les seves produccions investigadores, les quals contribuiran a enriquir el patrimoni científic de les Illes Balears.

Aquests ajuts es podran destinar a finançar les següents activitats:

· Activitats d'investigació estudi o recerca que tenguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en l'àmbit dels serveis social.

· Activitats d'edició, impressió i difusió del material de treballs i que estigui adreçat a l'ús dels professionals dels serveis socials.

· Activitats que comprenguin tant les labors d'investigació i estudi com la seva posterior edició, impressió i difusió.

Codi SIA

2409728

Persones destinatàries

Persones físiques investigadores autores o coautores de produccions investigadores i les persones jurídiques en l'àmbit de les quals treballen persones físiques investigadores.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos comptadors des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Ser resident a les Illes Balears en el cas de persona física, o disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears en el cas de persona jurídica.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

c) Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, o l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e) Que el treball de recerca per publicar o difondre tengui com a àmbit d'actuació o aplicació l'àmbit territorial de les Illes Balears.

f) Que els períodes per als quals es sol·licita la subvenció estiguin dins de l'àmbit temporal establert a la clàusula 6.

g) Que la divulgació del treball de recerca no hagi estat subvencionat amb anterioritat per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

h) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, disposar d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un pla de prevenció de riscs laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins el 31 d'octubre de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Social

Tel.: 971177200

(planificacio@dgplanificacio.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació
Finalitat D'acord amb el previst en l'art. 6.1.c) del RGPD, com a tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, les seves dades personals seran tractades per a la tramitació del procediment administratiu objecte de la comunicació d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD i la Llei orgànica 3/2018.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar