Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) el curs acadèmic 2020-2021

Ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa de Mallorca on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021.

--------------------

NOVETATS !

DARRERA NOVETAT de data 18/11/2021: Publicació de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es concedeixen o s'exclouen les ajudes de desplaçament per a alumnes universitaris de les Illes Balears que cursaven estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2020-2021.

Annex 1: Relació de les persones a les quals es concedeixen les ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021. Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida en la convocatòria.

Import de l'ajuda: 600,00 euros.

Annex 2: Relació de les persones excloses (veure casella: Motiu).

Annex 3 (casella: Motiu, de l'Annex 2): Codificació de les causes d'exclusió.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:

- Recurs potestatiu de reposició: Davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs potestatiu de reposició: Des del 19 de novembre fins al 19 de desembre de 2021.

- Recurs contenciós administratiu: Davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs contenciós administratiu: Des del 19 de novembre fins al 19 de gener de 2022.

--------------------

Novetat de data 18/10/2021: Publicació de la proposta de Resolució de les ajudes concedides o excloses i publicació de la Resolució de sol·licituds desistides de les ajudes de desplaçament per estudiants universitaris empadronats a Mallorca durant el curs acadèmic 2020-2021:

Proposta de Resolució per la qual es concedeixen o s'exclouen les ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021:

Annex 1: Relació de les persones proposades com a beneficiàries de les ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021. Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida en la convocatòria.

Annex 2: Relació de les persones a les quals es proposa l'exclusió (veure casella: Motiu).

Annex 3 (casella: Motiu, de l'Annex 2): Codificació de les causes d'exclusió.

En relació a la Proposta de Resolució per la qual es concedeix o s'exclou l'ajuda, es pot al·legar el que es consideri adient, en el termini de deu dies naturals des de la publicació de la Proposta de Resolució. Termini d'al·legacions: Des del 18 fins al 27 d'octubre de 2021.

Renúncia a l'ajuda: Les persones proposades com a beneficiàries disposen de deu dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la Proposta de Resolució, per renunciar a l'ajuda. Termini de renúncia: Des del 18 fins al 27 d'octubre de 2021.

Resolució per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d'ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021:

Es declara el desistiment de les sol·licituds d'ajudes de desplaçament per a estudiants universitaris empadronats a Mallorca per al curs acadèmic 2020-2021 com a conseqüència de no haver esmenat la sol·licitud dins termini o haver-la esmenada parcialment o de forma incorrecta (BOIB Núm. 142 de 16/10/2021).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:

- Recurs potestatiu de reposició: Davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs potestatiu de reposició: Des del 17 d'octubre fins al 17 de novembre de 2021.

- Recurs contenciós administratiu: Davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs contenciós administratiu: Des del 17 d'octubre fins al 17 de desembre de 2021.

--------------------

Novetat de data 30/08/2021: Nota informativa sobre la documentació pendent d'esmena !:

El dia 10 d'agost de 2021 es va fer públic a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) l'informe relatiu a la manca de documentació o als defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria, amb indicació dels aspectes que s'han d'esmenar.

Amb la publicació d'aquest informe es varen notificar els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 17 de setembre de 2021.

A efectes informatius es publica la nota informativa relativa a la descripció de la documentació justificativa que s'exigeix a l'apartat vuitè de l'annex 1 de la Convocatòria.

Novetat de data 10/08/2021: Publicació de l'informe de documentació pendent corresponent a la convocatòria d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) al curs acadèmic 2020-2021:

Amb la publicació d'aquest informe es notifiquen els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 17 de setembre de 2021. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Els sol·licitants també tenen fins al 17 de setembre per al·legar el que considerin adient.

Termini de presentació d'esmenes i/o al·legacions a l'informe: Des del 11 d'AGOST fins al 17 de SETEMBRE de 2021.

Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s'han d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

S'han de presentar al Registre d'aquesta Conselleria, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la documentació s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). Si l'oficina de correus no data i segella la documentació, s'entendrà com a data de presentació vàlida la d'entrada al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

--------------------

A TENIR EN COMPTE!: Relativa a la justificació del pagament complet de matrícula i de la resta de despeses acadèmiques.

La Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears no té disponible, per a una sèrie d'universitats espanyoles, tant públiques com privades, la informació establerta a l'apartat 1. h) del punt vuitè de la Convocatòria d'Ajudes de Desplaçament, per la qual cosa la Direcció General de Política Universitària i Recerca no pot dur a terme les comprovacions de les dades referents a la matrícula.

Per tenir més informació heu d'anar al tercer document que hi ha a l'apartat "DOCUMENTS RELACIONATS AMB EL PROCEDIMENT" i que s'anomena: "Nota interna - Pagament complet de matrícula i resta de despeses acadèmiques".

Codi SIA

2408243

Persones destinatàries

Alumnes amb domicili familiar a Mallorca que s'hagin de desplaçar fora de l'illa per cursar estudis universitaris oficials, sempre que no puguin fer aquests estudis universitaris oficials a la seva illa de residència como a alumnes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) o dels centres que hi estan adscrits, bé perquè els estudis no s'hi ofereixen o bé perquè no hi han obtingut plaça, i compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors des de l'acabament del termini per presentar sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajudes de desplaçament per alumnes universitaris empadronats a la illa de Mallorca que cursen els estudis oficials a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2020-2021

Requisits

Requisits generals:

- Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27).

- Tenir domicili familiar a Mallorca.

- Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2020-2021. En el cas de sol·licitants que cursen estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

- Cursar els estudis en una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-27).

---------------------

Requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2019-2020:

- Els sol·licitants que tenen el títol de batxillerat, que accedeixen a la universitat mitjançant la PBAU i que es matriculen per primera vegada del primer curs d'uns estudis de grau: Acreditar una nota d'accés a la universitat igual o superior a 5,00 punts.

- Els sol·licitants de segon curs o dels posteriors, o els que es matriculen de primer, però no es la primera vegada que es matriculen d'un primer curs d'ensenyaments universitaris oficials: Haver superat durant el curs acadèmic 2019-2020 els següents percentatges dels crèdits de què es varen matricular segons la branca de coneixement:

- Arts i humanitats: 90 %.

- Ciències: 65 %.

- Ciències socials i jurídiques: 90 %.

- Ciències de la salut: 80%.

- Enginyeria o Arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, el curs 2019-2020 la persona sol·licitant ha d'haver estat matriculat de 42 crèdits com a mínim d'una única titulació universitària oficial. En el cas dels estudis de PCEO o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Per estudis de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de:

- Estudiants de primer curs: 6,50 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

- Estudiants de segon curs: 6,50 punts del primer curs.

Per els restants estudis de màster han d'acreditar una nota mitjana de:

- Estudiants de primer curs: 7,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

Les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

- Estudiants de segon curs: 7,00 punts del primer curs.

----------------------------------------

Documentació a presentar

a) L'imprès de sol·licitud emplenat i signat degudament per la persona sol·licitant, el qual s'obté una vegada emplenat el tràmit telemàtic.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport.

c) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del número d'identitat d'estranger (NIE).

d) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

e) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant en un municipi de Mallorca.

f) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades referents al gaudi de beques de la base de dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional, un certificat emès pel centre d'ensenyament que acrediti que la persona sol·licitant no ha rebut cap beca d'aquest Ministeri.

g) Una fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic 2020-2021, en què consti la titulació cursada per la persona sol·licitant i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Els crèdits corresponents a assignatures no superades el primer semestre dels quals el sol·licitant s'ha tornat a matricular el segon semestre d'aquest curs acadèmic únicament es comptabilitzen una vegada.

h) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades referents a la matrícula de la base de dades de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), els originals segellats pel banc, o una còpia compulsada, dels rebuts de l'entitat financera segellats pel banc que acreditin el pagament complet de la matrícula dels estudis per als quals se sol·licita l'ajuda, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas d'universitats privades o de centres adscrits a universitats públiques o privades; o un certificat emès per la universitat, o una còpia compulsada d'aquest certificat, que acrediti el pagament complet de la matrícula dels estudis per als quals se sol·licita l'ajuda, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas d'universitats privades o de centres adscrits a universitats públiques o privades.

No s'admetran com a justificants del pagament bancari els obtinguts a través d'internet si no estan validats per l'entitat bancària amb un segell corporatiu original o si no disposen d'un codi segur de verificació (CSV) perquè terceres persones puguin verificar-ne la validesa en el portal corporatiu de l'entitat bancària.

Aquesta autorització només es pot atorgar per a estudis oficials cursats a Espanya.

i) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat per primera vegada del primer curs d'uns estudis de grau, el certificat amb el resultat de les proves de batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU). Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent CSV, que permet comprovar la integritat i la veracitat del document.

En el cas d'accedir a la universitat per altres vies, una fotocòpia compulsada de la nota de la prova o l'ensenyament que permet l'accés a la universitat.

j) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del segon curs o dels posteriors, o que no es matriculi del primer curs d'uns ensenyaments universitaris oficials per primera vegada, un certificat acadèmic complet -original o fotocòpia compulsada- o un certificat emès per la universitat a l'efecte de sol·licitar una beca o ajuda -original o fotocòpia compulsada- o una còpia impresa de l'expedient personal amb el segell original de la universitat (no s'admeten fotocòpies simples o impressions sense segellar) en què constin les assignatures de què es va matricular el curs acadèmic 2019-2020, amb el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes.

En qualsevol cas, el segell original de la universitat ha d'incloure l'escut o imatge corporativa identificativa de la universitat així com la denominació de la universitat de què es tracti. No s'admeten documents amb segells que no reuneixin els requisits anteriors.

En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del primer curs d'uns estudis de màster, també hi ha de constar la nota mitjana dels estudis que donen accés al màster. Els estudiants de segon curs de màster han d'acreditar la nota mitjana del primer curs del màster.

Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent CSV, que permet comprovar la integritat i la veracitat del document.

k) Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

Aquest document s'obté juntament amb l'imprès de sol·licitud una vegada fet el tràmit telemàtic.

l) En els casos corresponents a les categories 1a, 4a, 5a i 7a previstes en el punt 5.1 d'aquest annex en què el desplaçament es produeix perquè no s'ha obtingut plaça, l'original o una còpia compulsada del certificat de la Universitat de les Illes Balears que acrediti aquesta circumstància.

m) En el cas dels sol·licitants que accedeixin per primera vegada al primer curs d'uns ensenyaments de grau i hagin fet les proves d'accés a la universitat en el curs 2018-2019 o anteriors, així com el sol·licitants de segon curs i/o posteriors que durant el curs 2019-2020 no s'hagin matriculat d'ensenyaments universitaris oficials, una declaració responsable en la qual consti el darrer any acadèmic cursat.

n) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

-------------------------------------------------------------

La sol·licitud juntament amb la documentació abans esmentada, s'ha de presentar al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-----

Podeu sol·litar cita prèvia per la web accedint a l'enllaç següent: https://ac.fundaciobit.org/citaregistro/reservar-cita;lang=ct

-----

Si s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En el cas que l'oficina de Correus no dati i segelli la sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Des del 25 d'abril fins al 16 de juliol de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Esmena de la sol·licitud d'ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021

Requisits

Constar al llistat de l'informe de persones amb documentació pendent (Annex 1).

Documentació a presentar

Presentar la documentació requerida a l'Annex 1 per cada sol·licitant particular.

Models:

Termini màxim

Des de l'11 d'agost fins al 17 de setembre de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Al·legacions a la Proposta de resolució per la qual es concedeixen o s'exclouen les ajudes de desplaçament del curs acadèmic 2020-2021

Requisits

Ser persona proposada com a beneficiària de les ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Des del 18 fins al 27 d'octubre de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Interposició de recursos

Requisits

La sol·licitud ha d'haver estat declarada com desistida per:

- No haver esmenat la sol·licitud dins termini.

- Haver esmenat la sol·licitud parcialment.

- Haver esmenat la sol·licitud de forma incorrecta.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Recurs potestatiu de reposició (davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura): Des del 17 d'octubre fins al 17 de novembre de 2021.

Recurs contenciós administratiu (davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears): Des del 17 d'octubre fins al 17 de desembre de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Interposició de recursos a la Resolució de concessió o exclusió d'ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021.

Requisits

Ser sol·licitant de l'ajuda de desplaçament per a alumnes universitaris empadronats a l'illa de Mallorca per cursar estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2020-2021.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

- Recurs potestatiu de reposició (davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura): Des del 19 de novembre fins al 19 de desembre de 2021.

- Recurs contenciós administratiu (davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears): Des del 19 de novembre fins al 19 de gener de 2022.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(dguniversitat@dguni.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar