Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

EQUIPS FEM.- Ajuts per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat, a cursos de formació tècnica esportiva de dones i foment dels equips d'esport femení i mixtos de categoria nacional, any 2021

La convocatòria té un triple objecte.

a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre.

b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears.

c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2020/2021.

Clubs amb equips femenins i mixtos de categoria nacional:

a. Les competicions nacionals han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents. En el cas específic d'esports col·lectius ha de tractar-se de lligues regulars.

b. Han d'implicar enfrontaments amb equips d'altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears.

c. Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2020 i el 15 d'agost de 2021.

d. Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin els ascensos o descensos de categoria nacional; per tant, queden excloses les competicions tipus "open", obertes a qualsevol equip sense necessitat d'una classificació prèvia.

e. Excepcionalment podran ser beneficiaris de les ajudes a equips femenins i mixtos els clubs amb equips femenins que participin en lligues autonòmiques oficials de màxima categoria organitzades per federacions esportives autonòmiques d'Espanya, sempre que les federacions esportives de les Illes Balears no organitzin lligues d'aquest esport o modalitat esportiva i sempre que aquestes no tinguin caràcter professional.

Codi SIA

2407963

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les ajudes a equips femenins i mixtos els clubs amb equips participants a competicions de les categories nacionals següents, durant la temporada esportiva 2020/2021:

Esport

1a categoria

2a categoria

3a categoria

INDIVIDUALS

Atletisme femení

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Bàdminton (mixt)

La Lliga Sports TOP8

Primera nacional

-

Escacs femení

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Gimnàstica artística i rítmica femenina

Primera divisió liga IBERDROLA

Segona divisió

Tercera divisió

Natació femení

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Petanca femení

Divisió d'honor

-

-

Tennis taula femení

Superdivisió femenina

Divisió d'honor

Primera divisió

Tir amb arc femení

Categoria absoluta

-

-

Esport

1a categoria

2a categoria

3a categoria

COL·LECTIUS

Bàsquet femení

Lliga femenina ENDESA

Lliga femenina 2

-

Futbol femení

Primera divisió (Lliga Iberdrola)

Primera B (Reto Iberdrola)

Primera nacional

Handbol femení

Divisió d'honor (Lliga Guerreras Iberdrola)

Divisió d'honor plata

-

Hoquei línia femení

Elit femení

Primera divisió d'or

-

Voleibol femení

Superlliga (Liga Iberdrola)

Superlliga 2

Primera divisió

Waterpolo femení

Divisió d'honor (Lliga Premaat)

Primera divisió

-

També podran ser beneficiaris de les ajudes a equips femenins i mixtos els clubs amb equips femenins que participin en lligues autonòmiques oficials de màxima categoria organitzades per federacions esportives autonòmiques d'Espanya, sempre que les federacions esportives de les Illes Balears no organitzin lligues d'aquest esport o modalitat esportiva i sempre que aquestes no tinguin caràcter professional.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud pel foment dels equips d'esport femení i mixtos de categoria nacional

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es), o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat cinquè d'aquesta Resolució, seguint el següent procediment:

Per a les línies d'ajuts a projectes d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i foment dels equips d'esport femení i mixtos de categoria nacional, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment.

Documentació a presentar

Documentació general que s'ha d'aportar:

a. Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

- En cas de que el sol·licitant sigui una entitat ha de signar la documentació un representant legal d'aquesta.

- En el cas de que el sol·licitant sigui una persona física podrà signar el document el sol·licitant, la persona autoritzada per aquest o el representant legal.

b. Identificació del sol·licitant:

- En el cas d'entitats fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

- En el cas de persones físiques fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada o del representant legal, si escau.

c. Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de l'ajut, de conformitat amb la normativa aplicable (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

d. Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

e. En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

f. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No s'ha de presentar cap document, ja que l'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat.

g. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social (pot autoritzar la consulta a l'òrgan instructor a l'imprès de sol·licitud).

h. Declaració responsable (inclosa a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables) referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021) i en el punt 14 d'aquesta convocatòria.

i. Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

j. Només en el cas d'entitats declaració responsable de transparència de les entitats (inclosa a l'imprès de sol·licitud) que hagin percebut a l'any 2020 ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000,00 o quant almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000,00 €.

Documentació específica d'equips femenins i mixtos de categoria nacional

a. Tríptic federatiu (o document anàleg certificat per la federació) de l'equip que presenta la sol·licitud. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms i càrrec dels membres (jugadors i tècnics) amb llicència federativa de la plantilla de l'equip per al qual es presenta la sol·licitud.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (Fins 30-04-2021).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Esports
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar