Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

FORMACIÓ - Ajuts per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat, a cursos de formació tècnica esportiva de dones i foment dels equips d'esport femení i mixtos de categoria nacional, any 2021

La convocatòria té un triple objecte.

a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre.

b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears.

c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2020/2021.

Formació tècnica esportiva a les dones:

a. Els cursos subvencionats han de ser de formació esportiva de nivell 1, 2 i 3 o formació esportiva no reglada (cursos de jutge, de nutrició, de psicologia esportiva, etc.).

b. Els cursos han de tenir una durada mínima de 10 hores.

c. El preu del curs no pot superar en cap cas els 30€ per hora de formació.

d. L'import mínim del curs ha de ser de 50€.

e. Els cursos s'han d'haver iniciat després del 31 d'octubre de 2019.

f. Els cursos de formació han de finalitzar entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021 (inclosos).

g. Per tal de que un curs sigui subvencionat el sol·licitant, quan hagi de justificar l'ajut, ha d'haver obtingut el diploma que certifiqui la seva assistència al curs (en cas de que no requereixi qualificació), o el document que acrediti que el curs està aprovat (si aquest té una qualificació final).

Condicions a complir en la presentació de sol·licituds:

a. Una mateixa entitat només pot presentar un màxim de tres projectes d'esport i inclusió o reinserció social i d'esport adaptat. En cas de presentar més d'un projecte s'ha d'indicar l'ordre de prelació en que es desitja que siguin avaluats els projectes.

b. A la línia de subvencions per a projectes d'esport i inclusió o reinserció social i d'esport adaptat s'ha de fer una sol·licitud per a cada projecte que es presenti.

c. A la línia de subvencions de cursos de formació esportiva només es podrà presentar una sol·licitud per persona, amb un màxim de tres cursos per sol·licitud.

Codi SIA

2407962

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les ajudes de formació tècnica esportiva dones que tinguin setze o més anys a dia 31 de desembre de 2021, que siguin residents o nascuts a les Illes Balears i amb domicili fiscal a l'estat espanyol, que vulguin iniciar o millorar la seva formació relacionada amb la seva tasca com a entrenadores, tècniques esportives, jutges o altres activitats de suport a les competicions esportives (nutrició esportiva, psicologia esportiva, etc.).

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud per a cursos de formació tècnica esportiva de dones

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es), o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat cinquè d'aquesta Resolució, seguint el següent procediment:

Per a la línia d'ajuts a cursos de formació tècnica esportiva de dones, les persones interessades podran presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació a presentar

Documentació general que s'ha d'aportar:

a. Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

- En cas de que el sol·licitant sigui una entitat ha de signar la documentació un representant legal d'aquesta.

- En el cas de que el sol·licitant sigui una persona física podrà signar el document el sol·licitant, la persona autoritzada per aquest o el representant legal.

b. Identificació del sol·licitant:

- En el cas d'entitats fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

- En el cas de persones físiques fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada o del representant legal, si escau.

c. Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de l'ajut, de conformitat amb la normativa aplicable (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

d. Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

e. En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

f. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No s'ha de presentar cap document, ja que l'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat.

g. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social (pot autoritzar la consulta a l'òrgan instructor a l'imprès de sol·licitud).

h. Declaració responsable (inclosa a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables) referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021) i en el punt 14 d'aquesta convocatòria.

i. Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

j. Només en el cas d'entitats declaració responsable de transparència de les entitats (inclosa a l'imprès de sol·licitud) que hagin percebut a l'any 2020 ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000,00 o quant almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000,00 €.

a. Certificat d'empadronament en cas de no haver nascut a les Illes Balears.

b. Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

c. Declaració responsable de la seva situació laboral (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

d. Dades del curs (nom del curs, entitat que imparteix la formació, durada en hores, data d'inici i final i preu (inclòs a l'imprès de sol·licitud).

e. Documentació addicional per a cursos ja pagats però no finalitzats:

- Còpia acarada de la factura de la matricula del curs de formació.

- Acreditació del pagament de la factura del curs de formació (rebut de pagament al comptat, rebut bancari, extracte del compte bancari, full de la transferència).

f. Documentació addicional per a cursos ja pagats i finalitzats:

- Còpia acarada de la factura de la matricula del curs de formació.

- Acreditació del pagament de la factura del curs de formació (rebut de pagament al comptat, rebut bancari, extracte del compte bancari, full de la transferència).

- Còpia del títol o certificat d'assistència i aprofitament del curs.

g. Els cursos no pagats hauran de presentar les factures, l'acreditació dels pagaments i el títol o el certificat d'assistència i aprofitament del curs al període de justificació.

h. Els cursos pagats però no finalitzats hauran de presentar el títol o el certificat d'assistència i aprofitament del curs al període de justificació.

En relació amb la documentació requerida a l'apartat g) del punt 4.5 i, d'acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, el sol·licitant pot manifestar la seva oposició expressa a la Conselleria d'Afers Socials i Esports perquè no efectuï les consultes telemàtiques per a la verificació de les dades. Aquesta oposició tindrà com a conseqüència que la persona interessada hagi de presentar els corresponents documents acreditatius.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (Fins 30-04-2021).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Esports
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar