Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents per als camps d'aprenentatge.

Aquesta convocatòria té per objecte adjudicar, en comissió de serveis, places del cos de mestres i del cos de professors de secundària per als camps d'aprenentatge de les Illes Balears, mitjançant un concurs públic de mèrits.

Codi SIA

2407143

Persones destinatàries

Funcionaris de carrera en servei actiu d'un dels cossos següents: de mestres o de professorat d'educació secundària.

Termini per a resoldre i notificar

Quatre mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Sol·licitud per participar a la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per als camps d'aprenentatge de les Illes Balears

Requisits

1. Ser funcionari de carrera en servei actiu del cos de mestres o del cos de professors de secundària amb destinació definitiva en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. Tenir una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari de carrera en actiu del cos a què fa referència el punt anterior.

3. Tenir una experiència docent de cinc anys com a mínim, impartint docència directa a l'aula dels ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

4. Tenir els coneixements de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de capacitació corresponent a cada etapa educativa o alguna titulació homologable.

5. Estar destinat a qualsevol centre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el moment de la convocatòria.

6. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

Documentació a presentar

La sol·licitud només es pot presentar de forma telemàtica, accedint a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). Per poder accedir al tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital, clau pin o clau permanent (o bé qualsevol sistema d'identificació acceptat pel sistema Cl@ve).

Les persones interessades han d'adjuntar telemàticament a la sol·licitud, en format PDF, el projecte o projectes referits al camp d'aprenentatge sol·licitat segons les indicacions de l'annex 3.

Termini màxim

La sol·licitud s'ha d'emplenar telemàticament, en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Innovació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177781 - Fax: 971176888

(sie@dgice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar