Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts econòmics destinats a compensar les despeses de desplaçament dels alumnes de la primera edició de la 42a promoció del curs bàsic de policia local

Atorgar ajudes econòmiques als alumnes de la primera edició de la 42a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia local

Codi SIA

2406892

Persones destinatàries

Poden sol·licitar aquests ajuts els alumnes de la primera edició de la 42a promoció del Curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia local que han estat nomenats funcionaris en pràctiques en el marc d'un procediment selectiu convocat per algun ajuntament de les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca i que resideixen en aquestes illes des de tres mesos abans de l'inici del curs.

No poden rebre aquestes ajudes els alumnes que participin en el curs i siguin funcionaris en pràctiques d'algun ajuntament de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, però que amb anterioritat a l'inici del curs residien a l'illa de Mallorca.

Tampoc poden rebre aquestes ajudes els funcionaris en pràctiques de qualsevol municipi de l'illa de Mallorca encara que amb anterioritat a l'inici del curs residien fora d'aquesta illa.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos per dictar la resolució de concessió

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció Gerència

Documents relacionats amb el procediment

  • Convocatòria informativa
    Resolució de la direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 19 de març de 2021 per la qual es publica una convocatòria informativa en relació amb els ajuts econòmics destinats a compensar les despeses de desplaçament dels alumnes de la primera edició de la 42a promoció del Curs bàsic de policia local

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajut

Requisits

Poden sol·licitar aquests ajuts els alumnes de la primera edició de la 42a promoció del Curs bàsic de policia local que han estat nomenats funcionaris en pràctiques en el marc d'un procediment selectiu convocat per algun ajuntament de les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca i que resideixen en aquestes illes des de tres mesos abans de l'inici del curs.

A més, s'han de complir la resta dels requisits establerts a l'apart 2 de l'Annex 1 de la convocatòria informativa.

Documentació a presentar

— Sol·licitud (Annex 2).

— Un certificat d'empadronament històric que acrediti la residència en un municipi de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera des de tres mesos abans de la data d'inici del Curs bàsic de policia local (és a dir, a dia 8 de desembre de 2019).

— El document D52 (declaració responsable de veracitat de les dades bancàries) d'acord amb el model que es troba a disposició de les persones interessades en el web de l'EBAP.

Models:

Termini màxim

El darrer dia per a presentar sol·licituds és el 14 d'abril del 2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Règim Jurídic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Règim Jurídic

Tel.: 971177623 - Fax: 971177620

(servei.juridic@ebap.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar