Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places d'assessors de formació permanent als centres de professorat

Aquesta convocatòria té com a objecte cobrir places d'assessories de formació als centres de professorat, mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis d'acord amb les condicions establertes a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

Codi SIA

2406763

Persones destinatàries

Funcionaris de carrera en servei actiu d'un dels cossos següents: de mestres, de professorat d'educació secundària, de professorat tècnic de formació professional o de professorat d'ensenyaments de règim especial.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud per participar a la convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places d'assessors de formació als centres de professorat

Requisits

1. Per poder participar en aquest concurs els funcionaris docents han de complir els següents requisits:

a)Ser funcionari de carrera en servei actiu d'un dels cossos següents: de mestres, de professorat d'educació secundària, de professorat tècnic de formació professional o de professorat d'ensenyaments de règim especial.

b)Acreditar una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari de carrera en actiu en algun dels cossos a què fa referència el punt a.

c)Tenir una experiència docent de cinc anys, com a mínim, impartint docència directa a l'aula dels ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

d)Estar destinat a qualsevol centre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

e)Acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de capacitació corresponent a cada etapa educativa o alguna titulació equivalent.

f)No haver estar condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional comprovarà d'ofici els requisits de la persona sol·licitant.

Documentació a presentar

La sol·licitud només es pot presentar de forma telemàtica, accedint a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). Per poder accedir al tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital, clau pin o clau permanent (o bé qualsevol sistema d'identificació acceptada pel sistema Cl@ve).

Juntament amb la sol·licitud telemàtica, les persones interessades han d'adjuntar el projecte de treball referit a l'àmbit de l'assessoria sol·licitada, segons les indicacions de l'annex 3.

Termini màxim

La sol·licitud i la documentació que cal adjuntar especificada en el punt sisè s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Normalització Lingüística i Formació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177776 - Fax: 971176948

(snlf@dgpice.caib.es)

Observacions

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar