Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'educació no presencial (curs 2020-21)

Sol·licitar l'educació no presencial de l'alumnat que conviu amb un familiar amb una patologia d'elevada vulnerabilitat a la COVID-19, amb risc cap a l'adult que fa recomanable que l'infant o el jove no assisteixi de forma presencial al centre educatiu.Aquesta circumstància que justifica la no assistència presencial, pot constituir una causa de justificació de l'absentisme escolar.

Codi SIA

2405671

Persones destinatàries

Alumnat que conviu amb un familiar amb una patologia d'elevada vulnerabilitat a la COVID-19, que suposi un risc vital per a l'adult, que l'infant o el jove assisteixi de manera presencial al centre educatiu.

Termini per a resoldre i notificar

Màxim 6 mesos d'acord amb l'article 50.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'Informe de l'Advocacia de l'Estat del Ministeri d'Educació i Formació Professional de 17 de setembre de 2020 conclou que l'actual situació de pandèmia no empara, per se, la conducta dels pares que decideixen que els seus fills no assisteixen a classe per temor al contagi, del propi alumne o perquè aquest conviu amb un familiar.

Per a l'establiment dels criteris per a l'atenció a situacions específiques de no reincorporació al centre educatiu en situació de COVID-19, es parteix del coneixement que els infants i joves no són un vector important en la transmissió del virus i no hi ha evidència que els infants o joves amb malalties cròniques tinguin un risc més alt de contagi per COVID-19. La recomanació és que els infants i els joves assisteixin al centre educatiu, ja que l'escolarització suposa un major benefici des del punt de vista cognitiu, físic, social i emocional.

No obstant, cal afegir que tan sols es pot apreciar absentisme quan la no assistència a classe no estigui justificada. En aquest sentit s'estableix un procediment per sol·licitar l'educació no presencial de l'alumnat que conviu amb un familiar amb una patologia d'elevada vulnerabilitat a la COVID-19, amb risc que fa recomanable que l'infant o el jove no assisteixi de forma presencial al centre educatiu. Aquesta circumstància que justifica la no assistència presencial, pot constituir una causa de justificació de l'absentisme escolar.

Davant aquesta situació, les famílies afectades hauran de seguir el procediment següent :

1. El pare, mare, tutor o tutora legal de l'alumne haurà de presentar la "Sol·licitud d'educació no presencial, per al curs 2020-2021" mitjançant la Seu Electrònica Unificada (SEU) amb Cl@ve, de manera presencial a una oficina de registre oficial o a la secretaria del centre educatiu on l'alumne està escolaritzat.

En cas que la família presenti la documentació mitjançant Cl@ve, aquesta haurà de conservar els documents originals adjunts a la sol.licitud.

En cas que la família presenti la documentació al centre educatiu, aquest registrarà la documentació presentada a la Seu Electrònica Unificada (SEU),mitjançant l'opció de tràmit anònim. La documentació original en paper haurà de conservar-se a l'expedient de l'alumne pel qual es fa la sol·licitud.

2. Mitjançant resolució del Conseller d'Educació i Formació Professional, es resoldrà la sol·licitud presentada i notificarà al sol·licitant, a la direcció postal del/la menor o adreça electrònica indicada, segons l'opció registrada a la sol·licitud.

3. La família ha de comunicar i presentar al centre educatiu el contingut de la resolució, a efectes de justificar la no assistència presencial en el supòsit de resolució favorable d'educació no presencial. En els cas de resolució desfavorable l'alumne ha de seguir assistint presencialment al centre educatiu.

4. En el supòsit que quedi justificada la no assistència presencial al centre educatiu, s'haurà d'informar la família per escrit sobre com quedarà organitzada l'atenció educativa mitjançant un Pla d'Actuació Individual, especificant en el document com es durà a terme el seguiment de tasques i la participació a les activitats programades, en quines condicions serà avaluat i quins seran els canals de comunicació que se seguiran per mantenir la integració de l'alumne en el grup de referència i la participació en el procés d'aprenentatge, tal com consta al document Orientacions adreçades als centres educatius sobre l'atenció educativa dels alumnes vulnerables.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

SOL·LICITUD D'EDUCACIÓ NO PRESENCIAL

Requisits

Disposar d'informe mèdic del convivent vulnerable que justifiqui l'educació no presencial de l'alumne o l'alumna

Documentació a presentar

Informe mèdic

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

15 dies

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Atenció a la Diversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció a la Diversitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177780 - Fax: 971176860

(sad@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional