Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials entre els estudiants d'educació primària, d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica

Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants d'educació primària, d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica en l'àmbit del foment del disseny i la creació d'empreses.

Codi SIA

2405157

Persones destinatàries

Poden participar en el Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants d'educació primària, d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica els centres educatius que estiguin inscrits durant el curs 2020-2021 en algun dels programes següents:

a) Emprendre a la Meva Escola (EME).

b) Joves Emprenedors Socials (JES).

c) Programa Joves Emprenedors Associats (JEA).

d) Programa Joves Emprenedors Professionals (JEP) de cicles formatius.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la Resolució és de tres mesos comptadors a partir del dia següent al de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Tràmits

X

Sol·licitud Premis ICAPE

Requisits

Emplenar formulari i annexos

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

10 dies hàbils comptadors des del dia següent de la publicació

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(agelabert@idi.es)