Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de certificats d'exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals

Exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Codi SIA

2405104

Persones destinatàries

Alumnes que sol·liciten l'exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals i que poden acreditar l'experiència laboral mitjançant la documentació establerta a l'apartat 5 de l'article 5 bis del Reial Decret 34/2008, de 13 de gener.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud de certificats d'exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Requisits

Estan exempts de fer el mòdul de pràctiques professionals no laborals, els alumnes que hagin cursat amb aprofitament tots els mòduls formatius del certificat de professionalitat i que acreditin una experiència laboral d'almenys tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els 5 darrers anys transcorreguts fins a la data de sol·licitud de l'exempció, i que es correspongui amb les capacitats recollides en el corresponent mòdul del certificat de professionalitat.

Els alumnes de programes en alternança amb l'ocupació, no és necessari que tramitin cap sol·licitud específica d'exempció, ja que les persones contractades estan exemptes totalment de fer el mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

3 mesos.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942