Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per cobrir, temporalment, una plaça vacant de lloc base de tècnic de grau superior (traducció i interpretació)

Ocupar una plaça de lloc base de tècnic superior inclosa en la relació de llocs de treball de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), mitjançant un contracte laboral temporal d'interinitat.

Codi SIA

2402017

Persones destinatàries

Llicenciats o graduats en traducció i interpretació.

A més, s'han de complir altres requisits (vegeu l'apartat corresponent).

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Tenir complerts 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

b) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública, d'acord amb l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a les del lloc de treball objecte de la convocatòria. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no han de trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball convocat.

e) Estar en possessió d'un títol universitari de llicenciat o graduat en traducció i interpretació.

f) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell C2 o equivalent, o en condició d'obtenir-lo en la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

g) Estar en possessió del certificat de coneixements d'anglès corresponent al nivell C2, o en condició d'obtenir-lo en la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

h) Abans de prendre possessió de la plaça, l'aspirant ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni du a terme cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat. Si du a terme alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la signatura del contracte laboral, per tal que la conselleria competent en matèria de funció pública resolgui sobre la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

Documentació a presentar

a) El full de la sol·licitud i el de l'autobaremació dels mèrits degudament emplenats i signats. Els models d'aquests documents s'adjunten com a annexos 2 i 3 d'aquesta convocatòria. També es poden descarregar dels webs http://ieb.caib.es i http://iebalearics.org i de la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib).

b) El currículum.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats i de la titulació universitària exigida. El fet de no acreditar qualsevol dels mèrits dins el termini de presentació de les sol·licituds implicarà que aquest mèrit no es valorarà. S'ha d'adjuntar un certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.

d) Per a les persones aspirants amb discapacitat, el certificat acreditatiu del grau de discapacitat, així com el certificat d'aptitud expedit per la Direcció General de Dependència o per un organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents al lloc de treball convocat i que ha d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de feina, mitjançant, si escau, les adaptacions adients.

L'IEB, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obté per mitjans telemàtics les dades dels aspirants contingudes en els documents següents: el DNI i els certificats de llengua catalana expedits per la conselleria competent en matèria de política lingüística o per l'EBAP, o bé l'equivalència expedida per la conselleria competent en matèria de política lingüística d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

Si el sol·licitant s'oposa expressament (indicant-ho en la sol·licitud) a l'obtenció esmentada, ha de presentar els documents següents:

a) El certificat del nivell de coneixements de català exigits (nivell C2 o equivalent). El certificat l'ha d'haver expedit la conselleria competent en matèria de política lingüística o ha de ser reconegut com a equivalent per la normativa autonòmica vigent.

b) Una fotocòpia del DNI o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, el document oficial acreditatiu de la identitat (NIE, passaport o targeta de residència).

Els aspirants han de presentar fotocòpia de la documentació, sense perjudici que en el moment de la contractació hagin de presentar els documents originals per tal de comprovar-ne l'autenticitat.

La data de referència per complir els requisits exigits i la possessió dels mèrits al·legats és el dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds. En cas que no hi hagi acreditació d'algun dels requisits, l'aspirant no serà admès a aquesta convocatòria.

Es considera que les persones que han presentat una sol·licitud per participar en aquesta selecció donen el consentiment perquè l'IEB tracti les seves dades personals als efectes que se'n deriven.

Models:

Termini màxim

10 de febrer de 2021.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l'Almudaina, 4.. Tel.: 971178996

(info@ieb.caib.es)