Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional - Despeses Desplaçaments- Manutenció- Taxes

Donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2020-2021.

Codi SIA

2401506

Persones destinatàries

A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents:

· Atletisme

· Bàdminton

· Billar

· Bitlles

· Escacs

· Gimnàstica

· Natació

· Pàdel

· Petanca

· Tennis taula

· Tir amb arc

I són esports col·lectius:

· Bàsquet

· Futbol

· Futbol americà

· Futbol sala

· Handbol

· Hoquei línia

· Rugbi

· Voleibol

· Waterpolo

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, dins el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model d'imprès normalitzat, han d'anar adreçades a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es).

Les sol·licituds s'han de presentar en els terminis que fixa l'apartat setè d'aquesta Resolució. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

c) Declaració responsable de l'entitat que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat de declaració responsable es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

e) Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

f) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat s'adjuntarà d'ofici per l'òrgan instructor.

g) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

h) Declaració responsable referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 15 de l'Ordre de Bases i en el punt 16 d'aquesta convocatòria.

i) Declaració responsable de transparència de les entitats esportives que hagin percebut a l'any 2019 ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000,00 o quant almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000,00 €.

NO OBLIGATORI.j) Declaració responsable dels esportistes, entrenadors, preparadors físics i fisioterapeutes de l'equip. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms, document oficial d'identificació (DNI), tipus de relació laboral, professional o de voluntariat amb el club esportiu.

k) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

NO OBLIGATORI l) Certificat negatiu de delictes sexuals, tal com estableix l'article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència de tot el personal tècnic esportiu al servei del perceptor de l'aportació, del qual es presenten factures per raó del treball realitzat.

Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius als trasllats a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i alimentació dels esportistes i de l'equip tècnic i entrenaments.

a) Informe de l'actuació de l'equip, que ha d'incloure com a mínim:

​​​​​​​

- Relació de partits o proves: data, lloc, equip contrari.

- Per a cada desplaçament:

- Companyia aèria.

- Aeroport de sortida

- Dia de sortida – Dia de tornada.

-Còpia de les targetes d'embarcament o dels bitllets electrònics.

​​​​​​​b) Un informe econòmic que ha de contenir els punts següents:

1. Acreditació o, si no, declaració de la persona o l'entitat beneficiària sobre el nombre d'unitats físiques considerades com a mòdul (Justificació mòduls).

2. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en l'informe d'actuació i els mòduls prevists en la convocatòria (Justificació mòduls).

3. Acreditació o, si no, declaració de la persona o l'entitat beneficiària sobre les despeses subvencionables que s'han efectuat en el període compres entre l'1 d'agost de 2020 i el 15 d'agost de 2021 i han estat efectivament pagades en el mateix període. Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, si el pagament ha estat practicat mitjançant paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers, xecs bancaris al portador o nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, targeta de crèdit o transferència bancària. No tindrà la consideració de despesa efectivament pagada els pagament practicat mitjançant la compensació de factures de trasllats o alimentació amb factures de publicitat o patrocini.

c) Subvenció desplaçaments: s'ha de adjuntar com a document acreditatiu d'haver realitzat l'activitat esportiva objecte del desplaçament la còpia de les actes dels partits disputats fora de l'illa d'origen del club.

d) Subvenció assistència als entrenaments: s'ha de adjuntar com a document acreditatiu d'haver realitzat l'activitat esportiva objecte dels entrenaments oficials la còpia de les actes de tots els partits disputats (tant els disputats com a local com de visitant).

e) Només tindrà la consideració de despesa efectivament justificada mitjançant els mòduls de desplaçaments i d'assistència els esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit o prova esportiva, i com a màxim el número d'esportistes i tècnics previst a la Taula 1 – PAX Esport.

f) Els beneficiaris estan dispensats de l'obligació de presentar llibres, registres i documents de transcendència comptable o mercantil, sens perjudici dels requeriments que puguin fer els òrgans administratius competents per comprovar i controlar l'aplicació de la subvenció.

g) Certificat emes per la federació espanyola o lliga professional corresponent relatiu a les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per a despeses de desplaçaments i manutenció per a equips esportius participin en competicions de categoria nacional – Temporada esportiva 2020/2021.

Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius a les despeses i taxes a federacions esportives d'arbitratges, llicències i mutualitats dels esportistes i tècnics.

a) Justificants econòmics de la despesa efectuada, que han de consistir en les factures originals i còpia corresponents a l'import de la totalitat de les despeses efectuades per a la realització de l'activitat subvencionada, i amb els documents acreditatius dels pagaments. Aquest requisit es concreta amb els Comptes Justificatius següents:

i. Relació numerada, ordenada sistemàticament i detallada, de les factures acreditatives de les despeses subvencionables.

ii. Les despeses de mutualitats i llicències dels esportistes i equip tècnic, desglossades individualment, indicant nom i cognoms, càrrec, import de la llicència i import de la mutualitat, si s'escau.

iii. Les despeses d'arbitratge per a cada enfrontament, agrupades, o bé indicant les competicions a les que corresponent.

Es presentarà original i còpia de les factures, dels rebuts i dels fulls de "Compte justificatiu de la despesa subvencionada, per que, una vegada verificada la seva elegibilitat, es procedeixi a diligenciar i posar a disposició del perceptor, els originals i compulsar les còpies que resten incorporades a l'expedient. Els originals i les seves còpies aniran numerats al marge superior dret de forma correlativa (1, 2, 3, ...).

No seran admesos a tràmit els impresos de "Compte justificatiu de la despesa subvencionada", als què no s'adjuntin original i còpia de tots els documents, degudament numerats. La documentació es presentarà en format A4. Si els documents són més petits, s'adjuntaran en full d'aquest format, sempre numerats. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Ajuts per a despeses relatives als trasllats a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i alimentació dels esportistes i de l'equip tècnic, entrenaments i despeses i taxes a federacions esportives d'arbitratges, llicències i mutualitats dels esportistes i tècnics: el termini per presentar les sol·licituds comença dia 2 de gener de 2021 i acaba dia 17 d'agost de 2021 (inclòs).

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)