Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2021-2022

L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar el desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions de les Illes Balears durant els anys 2021 i 2022.

Els ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per realitzar les tasques administratives i d'organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l'esport o esports inclosos als seus estatuts.

Codi SIA

2401425

Persones destinatàries

Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de les Illes Balears i delegacions territorial de federacions esportives espanyoles a les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Per poder accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives han d'estar al corrent de totes les obligacions amb l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes en la legislació següent:

Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.

Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports

Tràmits

X

Compte justificatiu despeses ordinàries federacions

Requisits

El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que s'hagin meritat i pagat efectivament en els següent períodes:

Any 2021: Període compres entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021 (dotze mesos).

Any 2022: Període compres entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022 (dotze mesos).

Els justificants han de correspondre a despeses d'activitats portades a terme en l'esmentat període, efectivament pagades fins a la data límit per justificar, a nom del perceptor de la subvenció i amb totes les operacions comptabilitzades.

Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005 i l'article 18 de l'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports.

Els beneficiaris han de presentar la documentació que acrediti la realització de la despesa mitjançant un compte justificatiu, signat per la persona o l'entitat beneficiària o bé qui la representi, que ha de tenir el contingut següent:

a) Un informe d'actuació justificatiu del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

b) Un informe econòmic justificatiu del cost de les activitats dutes a terme, que ha de contenir:

1r Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

2n La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals o indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses que s'ha esmentat abans.

3r Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència d'aquests.

4t Els tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona o l'entitat beneficiària.

c) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats que justifiquin les despeses incorporades a la relació a què fa referència la lletra b anterior i la documentació acreditativa del pagament.

En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat de les previstes al pla d'actuació presentat corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen, omplint la casella corresponent del compte justificatiu.

Es presentarà a l'òrgan atorgant original i còpia de les factures, dels rebuts i dels fulls de "Compte justificatiu de la despesa subvencionada", per que, una vegada verificada la seva elegibilitat, es procedeixi a diligenciar i posar a disposició del perceptor, els originals i compulsar les còpies que resten incorporades a l'expedient. Els originals i les seves còpies aniran numerats al marge superior dret de forma correlativa (1, 2, 3, ...).

No seran admesos a tràmit els impresos de "Compte justificatiu de la despesa subvencionada", als què no s'adjuntin original i còpia de tots els documents, degudament numerats. La documentació es presentarà en format A4. Si els documents són més petits, s'adjuntaran en full d'aquest format, sempre numerats. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna.

Documentació a presentar

Factures i rebuts

Els rebuts i les factures presentats com a comprovants per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc..). Totes les despeses s'acreditaran amb factures i rebuts de pagament. No seran elegibles factures proforma, tiquets de caixa, factures simplificades, albarans, etc... Els tiquets son vàlids per justificar peatges i aparcaments.

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació parcialment modificat pel la Llei 28/2014, de 27 de novembre (BOE-A-2014-12329), les factures han de contenir com a mínim:

Número i sèrie, si s'escau.

Nom i cognoms o denominació social.

NIF i domicili de l'expedidor i del destinatari, tant en el cas de persones físiques com a persones jurídiques.

Descripció detallada de l'operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc. i contraprestació total.

Base imposable.

Tipus tributari i quota repercutible.

Lloc i data d'emissió.

Dades del registre mercantil de l'expedidor.

L'art. 24 del Codi de Comerç assenyala que els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria faran constar en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, el domicili i les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Les societats mercantils i altres entitats faran constar, a més, la seva forma jurídica i, si escau, la situació de liquidació en què es trobin.

A les factures la descripció de l'operació haurà d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de la facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació subvencionada. No són suficients referències genèriques o no quantificades, com "organització campionat", "material esportiu", "promoció", "serveis professionals", etc.

Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'haurà de poder verificar el preu unitari de l'operació.

Son elegibles les denominades "factures electròniques" (no confondre amb qualsevol document tramès per mitjans electrònics i telemàtics) entre el perceptor de la subvenció i els seus subministradors o prestadors de serveis. Les especificacions les podeu trobar a http://www.facturae.es/.

Les factures i els documents amb esmenes o modificats manualment no tenen consideració com a elegibles als efectes de justificar la subvenció.

Acreditació de pagaments

11.5.1 Sobre les formes d'acreditar els pagaments, la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE Núm. 261. 30 d'octubre de 2012), va introduir les següents limitacions pel que fa als pagaments efectius:

a) No es poden pagar en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

b) No obstant això, aquest import és de 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.

c) Als efectes del càlcul d'aquestes quanties, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

S'entén per efectiu els mitjans de pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril:

a) El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.

b) Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.

c) Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

la identificació del beneficiari i de l'ordenant del pagament (l'ordenant ha de ser el beneficiari de la subvenció: NIF i denominació social),

concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

Si el pagament ha estat practicat amb targeta de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la targeta on figuri l'apunt del càrrec.

Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament als mateixos d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances, segons l'article 83.1 del Reglament de la Llei 38/2003. La còpia de l'esmentat efecte ha d'estar validada per l'entitat financera o companyia d'assegurances que intervingui.

11.5.2 Amb totes les factures imputades al compte justificatiu caldrà adjuntar el seu comprovant de pagament que pot ser:

a) Rebut bancari: és el que emet l'entitat bancària al fer el pagament del rebut presentat pel proveïdor.

b) Full de transferència amb el nom del beneficiari, número de la factura amb coincidència de l'import transferit i l'import de la factura, segellat i datat per l'entitat bancària.

c) Extracte bancari del compte de l'entitat on figuri l'assentament amb l'import coincident amb l'import i el nom de l'empresa a la qual se li ha realitzat el pagament.

Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementaria que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament, en els casos b i c.

En el cas de pagaments agrupats, és a dir un sol pagament o transferència, per liquidar diferents factures caldrà que el rebut bancari o l'ordre de transferència identifiqui el nom del destinatari i el número de cada factura.

11.5.3 Si es tracta de pagaments al comptat, i per tant, inferiors a 2.500 euros, sempre recordant que als efectes del càlcul d'aquesta quantia, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis, els rebuts de cobrament han de contenir com a mínim:

a) Denominació social de l'empresa perceptora de pagament.

b) Data d'emissió del rebut.

c) Número de la factura a la qual fa referència el pagament.

d) Import total de la factura.

e) Signatura original amb nom, cognoms i D.N.I. de la persona que tingui poders notarials de l'empresa.

Models:

Termini màxim

El darrer dia per justificar les ajudes concedides és el 8 de novembre de 2021 (inclòs).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Esports
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar