Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria beques majors de 30 cursos SOIB

Establir una convocatòria informativa de beques per assistència a treballadors en situació d'atur i que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB que finalitzin després del 31 de juliol de 2020 i abans del 31 d'agost de 2021

Codi SIA

2364677

Persones destinatàries

· Persones majors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació desocupades com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament al dia d'incorporació a cada acció formativa, al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació.

· Dones víctimes de violència masclista d'acord amb el que estableix l'apartat 5.2 de la convocatòria

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar-la

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud beca majors de 30 anys cursos SOIB

Requisits

Comuns

- Estar inscrit al SOIB com a demandant d'ocupació desocupat el dia d'inici de cada acció formativa.

- Cursar amb aprofitament (apte) una acció formativa (mòdul), d'una especialitat formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB. En relació amb les accions formatives d'anglès i alemany, en què l'avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l'alumne ha d'haver assolit en el certificat oficial al mateix nivell o superior de coneixement de l'idioma de l'especialitat formativa que ha cursat.

Específic majors de 30: Haver estat inscrit al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a demandant d'ocupació desocupat durant almenys 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors al dia de la incorporació a cada acció formativa.

Específic dones víctimes de violència masclista: Estar en situació de dona víctima de violència masclista acreditada, d'acord amb l'apartat 6.6 b) d'aquest annex.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud d'acord amb el model que es troba en el web del SOIB.

b) Si l'alumna és víctima de violència masclista també ha d'aportar, un dels documents següents:

· Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d'haver-se notificat.

· Resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l'ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

· Informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència masclista, fins que es dicti la resolució sobre l'ordre de protecció.

· Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Comença el dia següent que acabi cada acció formativa i finalitza dos mesos després.

En el cas d'accions formatives que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i abans que es publiqui aquesta convocatòria, el termini serà de dos mesos des que es publiqui al BOIB, excepte en el cas que s'hagin sol·licitat amb la convocatòria 2019-2020 que s'acceptarà la sol·licitud ja presentada.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar