Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de l'any 2020 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU de Santa Maria del Camí

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Santa Maria del Camí que figura delimitada en els plànols que s'adjunten en l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

Codi SIA

2352310

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria:

1. El propietari únic o els copropietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges que, a la vegada, poden ser:

a) Les persones físiques majors d'edat o emancipades que siguin residents a les Illes Balears i que tenguin la nacionalitat a espanyola. En el cas d'estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

b) Les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació.

2. Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

3. Els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

4. Els consorcis i els ens associatius per a la gestió d'habitatges que acreditin la seva condició mitjançant un contracte vigent amb la propietat de l'edifici d'habitatges per un termini suficient, pel qual se'ls atorgui la facultat expressa per dur a terme les obres subvencionables d'acord amb aquesta convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

tres mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La Direcció General d'Arquitectura i Rehabilitació és l'òrgan instructor del procediment de concessió de les ajudes que preveu aquesta Resolució, mitjançant la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, quant a les funcions materials i tècniques derivades de la instrucció o gestió d'aquestes ajudes, d'acord amb el punt 14è de les bases de la convocatòria.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Tràmits

X

Convocatòria d'ajudes de l'any 2020 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí

Requisits

Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria:

1. El propietari únic o els copropietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges que, a la vegada, poden ser:

a) Les persones físiques majors d'edat o emancipades que siguin residents a les Illes Balears i que tenguin la nacionalitat espanyola. En el cas d'estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

b) Les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació.

2. Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

3. Els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

4. Els consorcis i els ens associatius per a la gestió d'habitatges que acreditin la seva condició mitjançant un contracte vigent amb la propietat de l'edifici d'habitatges per un termini suficient, pel qual se'ls atorgui la facultat expressa per dur a terme les obres subvencionables d'acord amb aquesta convocatòria.

Documentació a presentar

1. La documentació que justifica la identitat de la persona física o la personalitat de la persona jurídica (DNI, NIE o NIF).

2. En el cas que faci la sol·licitud un representant, una fotocòpia compulsada de l'escriptura pública d'atorgament de poders, l'acta de la comunitat de propietaris on consti la representació, o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància fidedigna de la representació.

3. L'informe tècnic que acrediti la necessitat de l'actuació amb data anterior a la sol·licitud de l'ajuda, si escau. Quan el pressupost d'execució material (PEM) no sigui superior a 15.000,00 €, els habitatges unifamiliars i els individuals en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva poden substituir el certificat per una declaració responsable del beneficiari, sempre que les obres no estiguin subjectes a llicència municipal.

4. L'acord o, si escau, la declaració responsable sobre les actuacions per fer que han d'adoptar, segons el model que figura en l'annex 4.

5. El projecte de les actuacions que s'hi han de fer. Per al cas de les actuacions que no exigeixin projecte, és necessari justificar, en una memòria subscrita per personal tècnic competent, l'adequació de l'actuació al Codi tècnic de l'edificació i altra normativa d'aplicació. Aquesta documentació no és necessària quan el pressupost d'execució material (PEM) no sigui superior a 15.000,00 €, en els habitatges unifamiliars i els individuals en edifici d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, sempre que les obres no estiguin subjectes a llicència municipal.

6. El pressupost de les obres emès per l'empresa constructora, desglossat degudament per a cada tipus d'obra, amb descripció de partides, amidaments i preus unitaris.

7. La documentació acreditativa d'haver sol·licitat tres ofertes, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 del punt 8è d'aquesta convocatòria, juntament amb una memòria que justifiqui la contractació de l'empresa seleccionada, en el cas d'obres d'import igual o superior a 40.000 €.

8. Les fotografies de l'estat anterior de l'edifici d'habitatges o de l'habitatge.

9. L'autorització expressa de la persona sol·licitant, segons el model que figura en l'annex 5, perquè tant l'Ajuntament de Santa Maria del Camí com la Comunitat Autònoma de les Illes Balears puguin obtenir, de manera directa, la informació que acrediti el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social per part del sol·licitant, i les dades cadastrals, que figurin en l'Agència Tributària Estatal, l'Agència Tributària de les Illes Balears, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Direcció General del Cadastre. Si de cas hi manca, l'interessat ha de presentar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, i les dades cadastrals.

10. L'acord per escrit entre el propietari de l'habitatge i el llogater, en cas que s'hagi convingut que aquest darrer faci les obres de rehabilitació i sol·liciti la subvenció.

11. La declaració responsable dels propietaris o llogaters segons el model de l'annex 6.

12. En cas d'obres començades però no acabades en el moment de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears:

- La llicència municipal o comunicació prèvia necessària per executar l'obra, juntament amb les altres autoritzacions administratives preceptives.

- El certificat d'inici de les obres amb data posterior al dia 31 de octubre de 2018, signat per personal tècnic competent. Quan el pressupost d'execució material (PEM) no sigui superior a 15.000,00 €, els habitatges unifamiliars i individuals en edifici d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva poden substituir el certificat per una declaració responsable del beneficiari, sempre que les obres no estiguin subjectes a llicència municipal.

13. En el supòsit d'obres ja acabades en el moment de la sol·licitud, el certificat final d'obres signat per un tècnic competent, o una declaració responsable del beneficiari en cas d'edifici unifamiliar o habitatge individual amb pressupost d'execució material (PEM) no superior a 15.000,00 €, sempre que les obres no estiguin subjectes a llicència municipal.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Rehabilitació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Obres i Valoracions

C/ Jeroni Antic, nº5 3r Pis. Tel.: 971176514

(mprohens@dgarquit.caib.es)

Observacions

Presentació en les oficines de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, o en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.