Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes al sector de flor tallada i ornamentals, 2020

Subvencions a productors de flor tallada i planta ornamental que preveu el Reial decret 883/2020, de 6 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la crisi sanitària de la COVID-19, en el sector de

la flor tallada i la planta ornamental

Codi SIA

2350703

Persones destinatàries

Titulars d'explotacions de flor tallada o planta ornamental

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Els senyalats a l'apartat tercer i quart de la convocatòria.

Documentació a presentar

a) Fotocòpia del NIF del sol·licitant.

b) Acreditació de la representació amb què actua qui signa la sol·licitud.

c) Fotografies geolocalitzades de la plantació.

d) Plànol SIGPAC que indiqui on s'han realitzat exactament les operacions de destrucció.

e) Documentació que acrediti la destrucció i les dates en què es va produir. A aquests efectes, es poden aportar qualssevol

documents que acreditin de manera fefaent la destrucció de la producció d'espècies a què es refereix aquest reial decret en el període

comprès entre el 14 de març i el 20 de juny del 2020, com són actes notarials, certificats o informes de tècnics competents o entitats

de certificació acreditades o altres als quals es pugui atribuir una qualitat fefaent similar.

f) En cas d'agrupacions sense personalitat jurídica, s'ha d'aportar també:

- Document en el qual es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que han subscrit tots els membres.

- Fotocòpia del NIF de l'agrupació, si en té. En cas que algun dels associats sigui una persona jurídica, ha d'aportar, a més, fotocòpia

del NIF i del document acreditatiu de la seva representació.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en el qual es deixi constància expressa dels compromisos d'execució que

assumeix cadascú, així com el número de DNI i del compte bancari (IBAN de 24 dígits) de cadascun d'ells.

- Nomenament d'un representant o d'un apoderat únic de l'agrupació amb poder suficient per complir les obligacions que

corresponen a l'agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en el qual es faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que

hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen l'article 24 del Llei 14/2014, de finances de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears, i els articles 57 i 60 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Models:

Termini màxim

Fins el dia 05/11/2020

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176871

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional