Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius de Règim Especial per al curs 2020-2021

Establir el procés d'admissió i matrícula a les modalitats esportives d'atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada, barranquisme i vela

Codi SIA

2329273

Persones destinatàries

Persones interessades en cursar qualsevol dels ensenyaments esportius i que compleixin els requisits d'accés

Termini per a resoldre i notificar

8 d'octubre de 2020

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius

Requisits

1. Per a les formacions de Cicle inicial/nivell I de Tècnic Esportiu:

·Requisit general: tenir el títol de graduat en ESO o un equivalent acadèmic (Vegeu la relació de titulacions equivalents en la disposició addicional 12.a.1 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, publicat en el BOE núm. 268, de 8 de novembre.) o tenir un certificat que acrediti la superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés a un grau mitjà.

·Requisit específic: haver superat la prova d'accés específica o acreditar estar exempt de fer-la amb el certificat expedit per l'òrgan corresponent.

2. Per a les formacions de Cicle final/Nivell II de Tècnic Esportiu:

·Requisit general: tenir un certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de nivell 1 /cicle inicial de la mateixa modalitat o especialitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure les persones que tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.

·Requisit específic: haver superat de la prova d'accés específica, en el cas que n'hi hagi, o acreditar estar exempt de fer-la, amb el certificat expedit per l'òrgan corresponent.

3. Per a les formacions de nivell 3/cicle superior dels ensenyaments de grau superior:

·Requisit general: Certificació acadèmica oficial d'haver superat la formació de nivell 2/cicle final de Grau Mitjà de la mateixa modalitat/especialitat esportiva,i batxillerat o equivalent acadèmic (veure relació de titulacions equivalents a la disposició addicional 12a.1 del RD 1363/2007, de 24 d'octubre, BOE núm 268, de 8 de novembre de 2007) o certificat de superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés al grau superior.

·Requisit específic: en cas d'alguna modalitat esportiva (veure normativa específica de cada modalitat) s'haurà d'acreditar experiència com a Tècnic Esportiu.

Documentació a presentar

Junt amb la sol·licitud, s'ha de presentar:

a) El document oficial d'identificació (DNI o NIE) de la persona que sol·licita la plaça.

b) Per a les formacions de Cicle inicial/Nivell I de Tècnic Esportiu:

· Títol de graduat en ESO o un equivalent acadèmic (Vegeu la relació de titulacions equivalents en la disposició addicional 12.a.1 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, publicat en el BOE núm. 268, de 8 de novembre.) o tenir un certificat que acrediti la superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés a un grau mitjà.

· Un certificat o document (data i lloc de la prova) que acrediti que el sol·licitant ha superat la prova d'accés de caràcter específic o que està exempt de fer-la.

c) Per a les formacions de Cicle final/Nivell II de Tècnic Esportiu:

· Certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de cicle inicial/Nivell I de la mateixa modalitat o especialitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure les persones que tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.

·En el cas que hi hagi prova d'accés específica, un certificat o document (data i lloc de la prova) que acrediti que el sol·licitant ha superat la prova d'accés de caràcter específic o que està exempt de fer-la.

d) Per a les formacions de Cicle superior/Nivell III de Tècnic Esportiu Superior:

· Certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de cicle final/Nivell II de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.

·En cas d'alguna modalitat esportiva (veure normativa específica de cada modalitat) s'haurà d'acreditar experiència com a Tècnic Esportiu.

e) Una declaració responsable (annex 3) que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça del torn d'accés mitjançant prova, el sol·licitant no té cap titulació ni requisit que permet l'accés directe a aquests ensenyaments.

f)Les persones amb una discapacitat que demanin una de les places reservades a aquest col·lectiu han de presentar el dictamen d'escolarització emès pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica o pel departament d'orientació del centre del qual provenen i/o el certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.

g) Els esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment han de presentar el certificat de la Direcció General d'Esports que acrediti aquesta circumstància.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Admissió: del 25 al 30 de setembre

matrícula: del 5 al 8 d'octubre

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177754 - Fax: 971176905

(mfthomas@dgplacen.caib.es)

Observacions

La sol·licitud i tota la documentació requerida, s'ha d'enviar als correus electrònics dels centres respectius, referits a l'article 5 de l'annex 1 de la Resolució. Una vegada hagi estat admès, el pagament de la matrícula s'ha de fer a través de la pàgina web de la ATIB: http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx -> Conselleria d’Educació i Universitat -> Ensenyaments esportius de règim especial.