Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria beques ESPA i FP per majors de 30 anys

Aquesta Resolució té per objecte establir la convocatòria de beques adreçada a les persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors al d'inici de les activitats lectives, i que cursin:

· Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2020-2021 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny).

· Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021 per incentivar el retorn al sistema educatiu.

Codi SIA

2328634

Persones destinatàries

Persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors al d'inici de les activitats lectives

Termini per a resoldre i notificar

sis mesos comptadors des de la presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud beca majors de 30 ESPA i FP

Requisits

Estar matriculat a 2n, 3r o 4t d'ESPA o 750 hores d'un cicle de grau mitjà o superior d'FP presencial curs 20-21

- Tenir més de 30 el dia anterior al d'inici de les activitats lectives.

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

- Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement (ESPA) o promocionar de 1r a 2n al mes de juny o titular al finalitzar el cicle (FP)

- No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020 (FP).

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Primer quadrimestre ESPA (setembre 2020 a febrer 2021), del dia següent publicació BOIB fins el 15 de gener de 2021.

Segon quadrimestre ESPA (febrer a juny de 2021), del dia d'inici del període de matriculació fins el 31 de maig de 2021.

Formació professional de grau mitjà o superior (FP), el termini del dia següent publicació BOIB fins el 31 de maig de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional