Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Pràcticums del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la UNED: Curs acadèmic 2020-2021

Oberta la convocatòria perquè els centres educatius de les Illes Balears, tant els sostiguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts i segueixin el currículum de les Illes Balears, puguin aportar professors per tutoritzar, als mateixos centres, els estudiants en pràctiques del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat que imparteix la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), d'acord amb els criteris i normes específiques que s'adjunten com a annexos a la convocatòria.

---------------------

Novetat !:

Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques.

Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears:

Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant.

Codi SIA

2328713

Persones destinatàries

Centres d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, de batxillerat, els centres d'educació de persones adultes, els centres de formació professional i d'educació especial, els equips d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP), els equips d'atenció primerenca (EAP,) els centres de professors (CEP), centres d'ensenyaments artístics, d'ensenayment d'idiomes i d'ensenyaments esportius de les Illes Balears, tant els sostiguts totalment o parcialment amb fons públics o privats, que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió alumnes en pràctiques de la UNED per al curs acadèmic 2020 - 2021

Requisits

Per participar en aquesta convocatòria, els centres han de complir els següents requisits:

- Amb relació als centres:

a) S'ha d'haver informat el claustre i el consell escolar del centre de la decisió d'admetre alumnes en pràctiques del Grau de Pedagogia o del Màster Universitari de Formació del Professorat.

b) Al centre hi ha d'haver professors que vulgin ser tutors d'estudiants en pràctiques durant el curs acadèmic.

- Amb relació als professors que han de fer de tutors:

a) Han de tenir una experiència docent mínima de tres cursos.

b) Cap professor no pot tutoritzar més de dos alumnes simultàniament.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

- Grau de Pedagogia: Des de l'1 fins al 30 de setembre de 2020.

- Màster Universitari de Formació del Professorat: Des de l'1 de setembre fins al 16 d'octubre de 2020.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)